ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэшымрэ адыгэлIымрэ папщIэ

2017-09-22

 • Адыгэхэм я махуэм хуэгъэпсауэ Налшык и ипподромым фокIадэм 20-м щекIуэкIащ зи чэзу шыгъажэ махуэр. Абы къыщапщытащ адыгэшхэр, хьэрыпышхэр, инджылыз-адыгэшхэр. Шыгъажэр егъэкIуэкIыныр даIыгъащ Бахъсэн район щIыпIэ администрацэмрэ «Налшык» хьэлвэ заводымрэ.
 •  
 • Зэхьэзэхуэм ипэ къихуэу махуэшхуэмкIэ къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм я «Урысейм и ипподромхэр» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и щIыналъэ директор Щоджэн Хьэчимрэ Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустамрэ.
 • Шыгъажэ махуэр къызэIуахащ илъэсищ нэхърэ нэхъыжь адыгэшхэм. Ахэр къыщызэдэжащ метр 1800-м. Къэбэрдей литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа ЩоджэнцIыкIу Алий и фэеплъ къэжэгъуэм хухаха сом мин 60 саугъэт фондыр къызэдэжахэм псоми я зэхуэдэу хуагуэшащ. Псом япэу гъуэгуанэр къызэпичащ Гъэунэм иш Сэтэней.
 • Мы текIуэныгъэм мыхьэнэшхуэ иIэщ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и унафэкIэ ягъэува Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм къыдэкIуэу ягъэлъапIэ Адыгэшым и дунейпсо махуэри.
 • Шыгъажэм махуэм и саугъэт нэхъыщхьэм – Адыгэшым я махуэм мы гъэм япэу хуахахам – щIэбэнащ адыгэш къабзэхэу зи ныбжьыр илъэсищ е нэхъыбэ хъууэ мы гъэм текIуэныгъэ къэзымыхьахэр. Абы къыщыхэжаныкIащ Ингушым къикIа Бековым и гъэхъун Лайм Малибу шыр. Метр 1800-р абы япэу къызэринэкIащ. Шыр къигъэжащ мастер-шууей Хьэмызэ Къазбэч. Кубок нэхъыщхьэр шыр зейм иратащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Ахъуэхъу Таймураз, республикэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Шэт МэчрэIил, Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустам сымэ.
 • АдэкIэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и цIэкIэ ягъэува саугъэтым метр 1200-м щыщIэбэнащ илъэситI зи ныбжь шыбзхэр. Гъуэгуанэр псом япэу къызэринэкIащ мастер-шууей Сыжажэм къигъэжа Блийм и гъэхъун Прагэ. Абы саугъэтыр иратащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Ахъуэхъу Таймураз, республикэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Шэт МэчрэIил сымэ.
 • КъыкIэлъыкIуэу Бахъсэн район администрацэм и цIэкIэ ягъэува саугъэтыр зыIэригъэхьащ ЦIыпIынэм иш илъэсищ зи ныбжь Майти Кейн. Ар къигъэжащ мастер-шууей Сыжажэм.
 • ИлъэситI нэхърэ нэхъыжь хьэрыпышхэр щIэбэнащ КъБР-м и япэ Президент КIуэкIуэ Валерий и фэеплъ саугъэтым. Абы япэу къыщысащ Пятигорск къикIа Дага Бена. Ар къэзыгъэжа етIуанэ категорие зиIэ шууей Тарасовым игъэзэщIащ япэ категорие зиIэ шууейм и мардэр. Фэеплъ саугъэтыр пашэ хъуам иритащ КIуэкIуэ Валерий и къуэш Руслан.
 • Мы гъэм текIуэныгъэм и IэфIыр зыхэзымыщIа илъэситI зи ныбжь шыбзхэр къыщызэдэжащ метр 1400-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэм. Ахэр щIэбэнащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужьхэу Бырсэ А., Щоджэн ТI., Къалмыкъ Хь., КъБАССР-м и Iэщыхъуэ пащэ Тембот Л. сымэ я фэеплъ саугъэтхэм. Гъуэгуанэр япэу къызэпичащ Быфым иш Фараон- кэ. Мастер-тренерыр Алокъуэрщ, къэзыгъэжар мастер-шууей Шыкъырщ.
 • Шыгъажэ махуэм и кIэухыу къызэдэжа «Малка» шы щагъэхъу заводым къыщалъхуа илъэситI зи ныбжь иджылыз-адыгэшхэр щIэбэнащ адыгэ жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и фэеплъу ягъэува саугъэтым. А къэжэгъуэм щытекIуащ инджылызыш Габрэрэ адыгэш Балеринэрэ къалъхуа Баронессэ. Гугъуэтым и шыр къигъэжащ мастер-шууей Панжокъуэ Рустам.
 • Къэжэгъуэхэр щызэпагъэухэм и деж къекIуэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ Бахъ-сэн щIыналъэм и творческэ гупхэмрэ, эстрадэм и уэрэджыIакIуэхэмрэ. Зэхьэзэхуэр егъэкIуэкIынымкIэ сэбэп хъуащ «Гладиатор» спорт комплексым и волонтёрхэр.
 • ДыщэкI  Альберт.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.