ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мывэ телъыджэ

2017-09-20

  • ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и лъэс лъагъуэ нэхъыщхьэм щагъэув сурэтыщI, скульптор Пащт-Хъан Алим «Вагъуэбэ мывэ» зыфIища и IэдакъэщIэкIыр.
  •  
  • Домбеякърэ ди щIыналъэм къыщыщIах граниту зэхэлъ мывэ домбейм сурэтыщIым и гупсысэ куур лъэныкъуэ куэдкIэ щызэхуэхьэсащ. Абыхэм ящыщ зыщ нартыжьхэм я тхыдэ жыжьэр. Мывэм тонн мини 7 и хьэлъагъщ. Абы и джабэхэм екIуэкIыу хэгъэтIысхьащ домбеякъым къыхэщIыкIа «вагъуэхэр». Сантиметри 5 – 20 зи инагъ а пкъыгъуэхэр Германием и «Лауххаммер» заводым щагъэжащ. Абы домбеякъым къыхэщIыкIауэ къыщыщIагъэкI хьэпшыпхэр, псом хуэмыдэу уэзджынэхэр я фIагъкIэ дуней псом щыцIэрыIуэщ.
  • СурэтыщIым къызэрыхигъэщамкIэ, мывэм екIуэкIыу хилъхьа вагъуэхэм я дэтхэнэ зыми мыхьэнэ пыухыкIа иIэщ. Вагъуэбэм и ныбжь тридзэр, уэгумрэ вагъуэмрэ, лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэр – псори щызэхуэхьэсащ псэкупсэ къарум и инагъым нагъыщэ хуащIа мывэм. Псом нэхърэ нэхъ гъэщIэгъуэныращи, абы бгъэдыхьэу зэпэзыплъыхь дэтхэнэми къыдэушынущ тпэжыжьэ хьэршым ихъумэ щэхухэм я зы Iыхьэ.
  • «Вагъуэбэ мывэр» – япэ лэжьыгъэщ. Абы къыкIэлъыкIуэнур фарфорым, ещанэр зэрыщыту домбеякъым къыхищIыкIынущ Пащт-Хъан Алим. А лэжьыгъищми философие гупсысэр лъабжьэ хуищIащ скульпторым. Шэч хэлъкъым цIыхубэм апхуэдэ лэжьыгъэ купщIафIэр гунэс зэращыхъунум.
  • Шэрэдж  Дисэ.