ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэр мы махуэхэм Налшык щохьэщIэ

2017-09-20

  • ДАХ-м и зэхыхьэхэм и япэ махуэр хьэщIэхэм щагъэкIуащ Налшык къалэм дэт «ДыгъафIэ къалэ» творчествэмкIэ сабий академием. Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Урысейм и хэгъэгухэм щылажьэ хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ пщIантIэм щрагъэблэгъащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Карчаевэ Раисэ и гъэсэн цIыкIухэм.
  •  
  • ХьэщIэхэм япэщIыкIэ зыщаплъыхьащ Кавказ Ищхъэрэм нэхъ ин дыдэу ит еджапIэм. Абы лъэпкъхэм я тхыдэм, IэщIагъэм, хабзэм зыхуагъасэу ныбжьыщIэ минитхум щIигъу йокIуалIэ. А цIыкIухэр щагъасэ, щрагъа-джэ пэшхэр нэхущ, хуитщ, дахэщ. Хамэ къэрал къикIа ди лъэпкъэгъухэр еплъащ Марыщ Заурбий игъасэ «Нальчанка» къэфакIуэ гупым я  лэжьыгъэр зэрекIуэкIым, дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Юрийрэ сурэтыщI Шемякин (Къардэн) Михаилрэ я цIэхэр зезыхьэ пэшхэм щекIуэкI Iуэхухэм, техникэм, инженер, спорт, медицинэ IэщIагъэхэм щыхуагъэхьэзыр классхэм.
  • «ДыгъафIэ къалэм» щызэхуэсахэм адэкIэ я лэжьыгъэм пащащ. Абы щекIуэкIащ «Урысей къэралыгъуэр зэфIэувэным адыгэхэр зэрыхэлIыфIыхьар» щIэныгъэ-практикэ конференцыр. ЗэIущIэм кърихьэлIащ УФ-м и Президентым къэрал кIуэцI политикэмкIэ и управленэм чэнджэщэгъу нэхъыщхьэу щыIэ Мартынов Вадим, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI КIурашын Анзор, щIэныгъэлIхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр. Конференцыр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
  • Япэу псалъэ зрата, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Кузьминов Пётр убгъуауэ тепсэлъыхьащ XIX лIэщIыгъуэм и 60 гъэхэм екIуэкIа Iуэхухэм Урысеймрэ Кавказ Ищхъэрэмрэ зэрыхэтам. Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и щIэныгъэ институтым и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Дзэмыхь Къасболэт къызэхуэсахэм яжриIащ ди лъэпкъхэр Урысейм зэрыгухьа щIыкIэр, абы жылагъуэ, политикэ я лъэныкъуэкIэ иIа мыхьэнэр. ЛIэщIыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм адыгэхэм къэралым щызэрахьа къулыкъухэмрэ зэфIаха Iуэхухэм къарикIуахэмрэ тепсэлъыхьащ щIэныгъэлIхэр. Конференц нэужьым ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр щхьэж здэщыIэ комитетхэм я лэжьыгъэр зэрекIуэкIым теухуауэ зэдэлэжьащ.
  •  
  • НэщIэпыджэ Замирэ.