ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-09-13

 • Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и къэрал дамыгъэ
 • лъапIэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ:
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын:
 • Бозиев Рэмэзан Хьэжымырзэ и къуэм – «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Пенсионерхэм я союз» зэгухьэныгъэм и Шэрэдж щIыналъэ къудамэм и унафэщIым
 • Киселёв Василий Владимир и къуэм – «Троллейбус управленэ» муниципальнэ унитарнэ IуэхущIапIэм троллейбусыр зэригъакIуэу щылажьэм
 • Мэлбахъуэ Къэралбий Къазбий и къуэм – зи жэуаплыныгъэр зэхэгъэщхьэхукIа «Насып» IуэхущIапIэм и унафэщIым
 • Соттаев Камал Хьэмит и къуэм – «Налшык» курорт» акционер зэгухьэныгъэм гъуэгухэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщынымкIэ и департаментым и унафэщIым
 • Сугкоев Рэмэзан Тазей и къуэм – «Ныхас» осетин лъэпкъ щэнхабзэ центрым и унафэщIым;
 •  
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист»:
 • Балъкъэр Юрий Гъурбий и къуэм – щэнхабзэмкIэ къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэу Горький М. и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и режиссёрым, драмэмкIэ и артист пажэм,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»:
 • Рахаевэ Софие Магомед и пхъум – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и «Республи- кэ сабий клиникэ сымаджэщ» къэрал бюджет IуэхущIапIэм и дохутыр-неврологым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ
 • и лэжьакIуэ»:
 • Хэжь Толэ Амир и къуэм – «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм ухуэныгъэмкIэ и кафедрэм и профессорым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ
 • и лэжьакIуэ»:
 • ТеуныкI ФатIимэ Бахман и пхъум – Тэрч муниципальнэ щIыналъэм и «Белоглинскэ къуажэ жылагъуэм ЩэнхабзэмкIэ и унэ» щэнхабзэмкIэ муниципальнэ къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»:
 • Ворошиловэ Иринэ Михаил и пхъум – Прохладнэ къалэ округым курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт и муниципальнэ бюджет IуэхущIапIэ «Гимназие №2»-м и унафэщIым
 • Къущхьэ Валерий Iэдэм и къуэм – Дзэлыкъуэ муниципальнэ щIыналъэм щыщ Малкэ къуажэ жылагъуэм дэт «Курыт школ №3» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым
 • Насып Артур Жэбагъы и къуэм – «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм техникэ системэхэм хъыбарегъащIэ технологиехэр къыщыгъэсэбэпынымкIэ и кафедрэм и доцентым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»:
 • Гергоков Хьэдис Адрахъ и къуэм – «Къэббалъкъкоммунэнерго» муници-пальнэ унитарнэ IуэхущIапIэм и инженер нэхъыщхьэм,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»:
 • Амщокъуэ Чэрим Бэчмырзэ и къуэм – «Олимп резервым боксым хэхауэ щыхуагъасэ и сабий-спорт школ» сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэ щрагъэгъуэт къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэ-егъэджакIуэм,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и ухуакIуэ»:
 • Бердичевский Семён Матвей и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым и административно-хозяйственнэ къудамэм ухуэныгъэмкIэ и IэщIагъэлI нэхъыщхьэм,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ»:
 • Ефэнды Маринэ Фонэ и пхъум - Налшык къалэ округым курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт и муниципальнэ бюджет IуэхущIапIэ «Гимназие №29»-м, Хужьокъуэ В. Ж. и цIэр зезыхьэм, адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэджым.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №122-УГ