ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ»
 • орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • КъытщIэхъуэ щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын:
 • Безрокъуэ Еленэ Уэсмэн и пхъум – «ТворчествэмкIэ сабий академие «ДыгъафIэ къалэ» сабийхэм курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм щIэблэм щIэныгъэ гуэдзэ етынымкIэ и центрым и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэм
 • Хъурей Феликс Ахьмэд и къуэм – «Кавказ Ищхъэрэм управленэмкIэ и академие» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт, коммерцэм хэмыт автономнэ IуэхущIапIэм и япэ проректорым
 • Хутуевэ Любовь Шарафий и пхъум – Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм хыхьэ Тырныауз къалэм дэт «Курыт школ №3» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым, тхыдэмкIэ егъэджакIуэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №124-УГ