ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр
 • МэкIэтIей А. Къ. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЩIэныгъэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм икIи илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын МэкIэтIей Абдулэхь Къасболэт и къуэм (мыпсэужу).
 •  
 •                           Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                           и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №125-УГ