ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ Iуэху и пщэ дэлъу къэкIуащ «Газпром» ПАО-м и УнафэщIхэм я советым и Iэтащхьэ Зубков Виктор

2017-09-13

 • Газыр нэгъуэщI хэкухэм езыщэ къэралхэм я Зэгухьэныгъэм Урысей Федерацэм и Президентым и лIыкIуэ хэхауэ щыIэ, «Газпром» ПАО-м и УнафэщIхэм я советым и Iэтащхьэ Зубков В. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ.
 •  
 • Налшык аэропортым Зубков Виктор къыщригъэблэгъащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 • Республикэм зэрыщыIэнум теухуауэ яубзыхуа Iуэхухэм я пэщIэдзэт «Газпром межрегионгаз Нальчик» ООО-м и Налшык щIыналъэ къудамэм зэрыкIуар.
 • Ар ухуэныгъэщIэщ, псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ 500 иубыду. Абы Iуэхутхьэбзэ щыхуащIэфынущ газыр къэзыгъэсэбэпу республикэм исхэм я Iыхьэ щанэм. Зи IэпкълъэпкъкIэ ныкъуэдыкъуагъэ зыбгъэдэлъхэми абы Iуэхутхьэбзэ щыхуащIэфын щхьэкIэ зыхуеину псо-ри къалъытащ ухуэныгъэр проект щащIым. «Псоми ди зэхуэдэ щытыкIэ къыщызэгъэпэща» программэм ипкъ иткIэ абы хащIыхьащ хьэлъэ къэзыIэт Iэмэпсымэхэри, цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ щыхуащIэ пэшышхуэри, кассэхэмрэ терминалхэмри.
 • А махуэ дыдэм Правительствэм и Унэм щызэхэтащ КIуэкIуэ Юрийрэ Зубков Владимиррэ я зэIущIэ.
 • Абы щытепсэлъыхьащ Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщыхъуа къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьхэр гъэкIуэдыжыныр зэрекIуэкIым. Щхьэхуэу и гугъу ящIащ газ инфраструктурэм зегъэужьыным, зэтрихьа щIыхуэхэр пшыныжыным, «Газпром» ПАО-м и социальнэ проектхэр щIыналъэм щыгъэзэщIэным пыщIа Iуэхухэм. Къыхагъэщащ газыр бжьамийкIэ зэбгрышынымкIэ зи Iуэхур къэралым щынэхъ зэпэщ дыдэхэм республикэр зэращыщыр – ар процент 95,6-м яIэщ (Урысейм ику иту ар зэрыщыхъур процент 67,2-рэщ).
 • ИужькIэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэ зыубгъуам нэхъыщхьэу зыщытепсэлъыхьар газыр къэзыгъэсэбэпхэм абы и пщIэр ятыным ехьэлIа лэжьыгъэр егъэфIэкIуэнырщ.
 • Абы хэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Сове-тым хэт, Газыр зыIэрыхьэхэм абы и пщIэр къэралым и щIыналъэхэм щатыным пыщIа IуэхухэмкIэ комиссэм и унафэщIым и къуэдзэ Бабаков Александр, УФ-м и ФС-м и Къэрал Думэм и депутат, КИФЩI-м социально-экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэу УФ-м и Правительствэм и деж щыIэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и гъэсыныпхъэ-энергетикэ комплексымкIэ ведомствэхэм зэдай и лэжьакIуэ гупым хэт Старшинов Михаил, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Парламентым, суд, хабзэхъумэ органхэм, Iуэхур зэхьэлIа министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр, щIыналъэхэмрэ къалэ округхэмрэ я Iэтащхьэхэр, КъБР-м и гъэсыныпхъэ-энергетикэ комплексымрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ я лIыкIуэхэр.
 • Иджыпсту, къыхигъэщащ КIуэкIуэ Юрий, къызэхуэсахэм защыхуигъазэм, зи мылъкур республикэ, щIыпIэ бюджетхэм къыхэкI IуэхущIапIэ псоми нэсу ят гъэсыныпхъэхэм я уасэр. 2017 гъэм и япэ мазихым кърикIуахэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, къагъэсэбэпахэм я пщIэу ятар, зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу, проценти 112,3-рэ, проценти 122,6-рэ мэхъу. Илъэс блэкIам и апхуэдэ пIалъэм елъытауэ, республикэм и гъэсыныпхъэ-энергетикэ комплексым и IуэхущIапIэхэм газ уасэу ятар хуэдэ 1,6-кIэ нэхъыбэ хъуащ.
 • ЩытыкIэм къызэригъэлъагъуэщи, жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм, газу хуаутIыпщыр къызэралъытэ Iэмэпсымэхэр щагъэува жылагъуэхэм абы и лъэныкъуэкIэ хэщIыныгъэу яIэр куэдкIэ нэхъ мащIэщ. «Газ-пром межрегионгаз» ООО-м и программэмкIэ 2016 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэуващ щIыпIэхэм газу хуаутIыпщыр къызэралъытэ Iэмэпсымэу 72-рэ. Иджыри апхуэдэу 29-рэ дыхуейщ икIи абыкIэ «Газпром»-м зыкъытщIигъэкъуэну дыщогугъ.
 • КъБР-м и социально-экономикэ зыужьыныгъэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэу къонэж «Прохладный» ГРС-2-р зэгъэпэщыжыным пыщIа Iуэхур. Ар зыхиубыдэ щIыпIэм мэкъумэш хозяйствэмрэ промышленностым-рэ я инвестицэ проект ин зыбжанэ щагъэзащIэ. Апхуэдэу щытми, станцым и лъэщагъыр пэлъэщыр- къым промышленнэ щIыналъэ зызыужьыр зыхуэныкъуэм хуэдизкIэ къызэригъэпэщыным.
 • КъБР-м и Iэтащхьэм къигъэлъэгъуащ гъэзэщIакIуэ властым и органхэмрэ «Газпром межрегионгаз Нальчик» IуэхущIапIэмрэ нэхъыфIу зэдэлажьэ зэрыхъуар. Щхьэхуэу къыхагъэщащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм иджыблагъэ къыщыхъуа къызэрымыкIуэ щытыкIэр зэран зыхуэхъуа газ бжьамийр зэман кIэщIым зэфIэгъэувэжынымкIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм Iэзагъэшхуэ къызэрагъэлъэгъуар. КIуэкIуэ Ю. А. фIыщIэ яхуищIащ «дуней къэхъукъащIэм къиша гугъуехьхэр щагъэзэкIуэжым я къару емыблэжу, я тыншыпIэ япэ ирамыгъэщу» абы хэта псоми.
 • Апхуэдэу щытми, къызэрымыкIуэ щытыкIэм ит щIыналъэм зэкIэ щызэфIагъэкIар япэ ирагъэща лэжьыгъэ нэхъ гугъухэрщ. Гъэплъыгъуэ зэманыр къызэрыблагъэр къэлъытауэ, газ зэрыкIуэну бжьамийхэр километри 4-м хуэдизым, Тырныауз къалэ и щхьэкIэ щыIэ Iыхьэм деж, щыукъуэдиижын хуейщ пIалъэ нэхъ кIэщI дыдэм къриубыдэу. Абы папщIэ хуеинущ мылъку хэхаи, а лэжьыгъэм хуэщIа техники, IэщIагъэлIхэми. «Газпром»-м и унафэщIхэм селъэIуну сыхуейт а гугъуехьхэр къызэднэкIын папщIэ зэрахузэфIэкIкIэ къыддэIэпыкъуну», – къыхигъэщащ КIуэкIуэ Юрий.
 • «Газпром»-м и газыр къэзыгъэсэбэп урысейхэм абы пэкIуэ пщIэр зэрамытырщ, къыхигъэщащ Зубков Виктор, щIыналъэхэм газыр щызэбгрышынымкIэ лъэпощхьэпо нэхъыщхьэ дыдэу къэувыр. 2017 гъэм шыщхьэуIум и 1-м ирихьэлIэу къэралым газ уасэу щамытар сом меларди 179-рэ хъуащ. Абы щыщ IыхьэфIыр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хуозэ – ар сом мелард 84-м щIегъу, абы щыщу Къэбэрдей-Балъкъэрым газыр къыщызыгъэсэбэпхэм ятелъ щIыхуэр сом мелард 11,5-рэ мэхъу.
 • «Газпром»-м и УнафэщIхэм я советым гулъытэшхуэ хуещI ди къэралым и щIыналъэхэм щIыхуэу ятелъхэр зытрагъэкIыжыным пыщIа Iуэхухэм. Зэтрихьа щIыхуэхэр егъэпшыныжыным хуэгъэпсауэ иджыблагъэ къызэрагъэпэща комиссэм и унафэщIхэр илъэс къэс зи щIыхуэхэм хэхъуэ КИФЩI-м и щIыналъэ псоми мыгувэу кIуэнущ. Абыхэм, ди жагъуэ зэрыхъущи, Къэбэрдей-Балъкъэрри яхэтщ. ГазымкIэ ятелъ щIыхуэм икIэщIыпIэкIэ унафэ тращIыхьын хуейщ властым и щIыпIэ органхэм», – жиIащ Зубков Виктор.
 • Зи гугъу ящI Iуэхухэм ятеухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ В. Хь., «Газпром межрегионгаз Нальчик» ООО-м и генеральнэ директор Анастасов В. А., КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру щыIэ Ромашкин И. К., Прохладнэ муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Тараев И. В. сымэ.
 • ЗэIущIэм зыщытепсэлъыхьахэм япкъ иткIэ муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Iэтащхьэхэм къалэн щащIащ щIыхуэ зытелъхэм пIалъэ пыухыкIахэр хуагъэуву ахэр зытрагъэкIыжыным пыщIа лэжьыгъэхэр зэфIагъэкIыну.
 • Зубков Викторрэ КIуэкIуэ Юрийрэ жэуап иратащ федеральнэ, щIыналъэ, республикэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэм я упщIэхэм, «ДыгъафIэ къалэ» творчествэмкIэ сабий академием щыIащ. Академием къыщыщIэкIыжым Зубков В. А. тхыгъэ иритхащ абы и ХьэщIэ лъапIэхэм я тхылъым.
 •  
 • ЯРОСЛАВСКАЯ Маринэ.