ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Ю. А. иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэм ЩэнхабзэмкIэ унэхэр щыухуэным теухуа зэIущIэ

2017-09-13

 • КIуэкIуэ Ю. А. дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым къыхилъхьа проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэм ЩэнхабзэмкIэ унэхэр дэщIыхьыным пыщIа Iуэхухэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ. Бюджет ахъшэу а Iуэхум хухахащ сом мелуани 179-рэ хуэдиз.
 •  
 • Республикэм и Iэтащхьэм жиIащ лэжьыгъэхэм фIагъ лъагэ яIэу ирагъэкIуэкIын, цIыхухэм загъэпсэхуным хуэщIа IуэхущIапIэхэр сыткIи зэпэщу, зи IэщIагъэм хуэIэкIуэлъакIуэ лэжьакIуэхэри и чэзум икIи ирикъуу къыхахауэ щытын зэрыхуейр. «IэщIагъэлIхэр гудзакъэ яхэлъу я IэнатIэми бгъэдэту, республикэм и Iуэхухэр ефIэкIуэнми хьэлэлу хуэлажьэу щытын хуейщ. Ахэр а IэнатIэхэм иджыпсту гъэувыпхъэщ. Экономикэ щытыкIэр иджыкIэ мыщIагъуэ дыдэми, къэралым щэнхабзэм и муниципальнэ IэнатIэхэм зэрызащIигъэкъуэн мылъку къегъуэт. Апхуэдэу щыщыткIэ, щэнхабзэм-кIэ унэ къызэIуаххэм кIуэуэ зыщагъэпсэхуныр сабийхэми, щIалэгъуалэми, ныбжькIэ зэхуэмыдэ псоми яфIэгъэщIэгъуэну, абы гупсэхугъуэ щагъуэту щытын хуейщ», – къыхигъэщащ КIуэкIуэм.
 • КъБР-м и Правительствэм пщэрылъ щащIащ ягъэува къалэнхэр и пIалъэм къриубыдэу зэрагъэзащIэм и нэIэ тригъэтыну.
 • Нарткъалэ щащI, псы фIейхэр зэрагъэкъэбзэну ухуэныгъэхэм я япэ Iыхьэр здынэсам теухуауэ къэпсэлъащ КъБР-м ухуэныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр Къуныжь В. Хь.
 • А проектыр ягъэзащIэ «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм 2025 гъэ пщIондэ зэрызиужьынум теухуауэ» къэрал программэм и «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2016 – 2025 гъэхэм социально-экономикэ я лъэныкъуэкIэ зэрызиужьыну щIыкIэр» программэ къуэдзэм ипкъ иткIэ.
 • Бюджет ахъшэу абы хухахащ сом мелуан 222-рэ. Ухуэныгъэр лажьэу яутIыпщын хуейщ 2017 гъэм и кIэухым ирихьэлIэу.
 • А лэжьыгъэр зи нэIэ щIэт министерствэм хуагъэлъэгъуащ ухуэныгъэр щIагъэхуэбжьэным, ахъшэ хухахар зэгъэзэхуауэ къагъэсэбэпыным хуэгъэза Iуэхухэр зэфIигъэкIыну.
 • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ АфэщIагъуэ М. Хь., УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и Къэрал Думэм и депутат Геккиев З. Д., министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр, Дзэлыкъуэ, Тэрч, Iуащхьэмахуэ, Прохладнэ, Аруан, Бахъсэн, Лэскэн, Шэрэдж, Шэджэм, Май щIыналъэхэм я муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Iэтащхьэхэр.
 •  
 • Урысокъуэ Тенджыз.