ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Пщыбий СулътIан и пщIэр

2017-09-13

  • Урысейпсо дзэ-тхыдэ зэгухьэныгъэм УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ, ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэр, Урысей къэрал библиотекэр дэщIыгъуу иджыблагъэ къыдигъэкIащ «ТекIуэныгъэ Иным и ЛIыхъужьхэр» къэралпсо литературэ зэпеуэм ягъэхьа тхыгъэхэм ящыщу нэхъыфIу къалъытахэр щызэхуэхьэса тхылъ.
  •  
  • Ди гуапэ зэрыхъущи, а тхылъым ихуащ ди лъа- хэгъу нэхъыжьыфI, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я вете-ранхэм (пенсионерхэм) я республикэ советым и президиумым, УФ-м и Журналистхэм я союзым хэт Пщыбий СулътIан Хъанджэрий и къуэм и къалэмыпэм къыпыкIа «Возвращение домой» рассказыр. Зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэмрэ къэпщытакIуэхэмрэ гулъытэшхуэ хуащIащ а тхыгъэм. Абы къыхэкIыу Пщыбийм нэхъапэIуэкIэ къыхуагъэфэщащ зэпеуэм и диплом, къэралпсо зэхьэзэхуэм пашэ щыхъуахэм зэрахэхуам и щыхьэту.
  • Пщыбийм и рассказым къыщеIуэтэж зауэ, зауэ нэужь лъэхъэнэ хьэлъэхэм ящыщ теплъэгъуэхэр. Хэку зауэшхуэр къыщыхъем щыгъуэ, илъэси 10-м щIигъуа къудей СулътIан и нэгу щIэкIащ а лъэхъэнэм пыщIа гугъуехьхэри политикэ залымыгъэ зыкIэлъызэрахьахэм я фэм дэкIари. Апхуэдэ гукъэкIыжхэр и тхыгъэм къыщигъэлъэгъуэжащ тхакIуэм.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ Пщыбийм ар и япэ тхыгъэу зэрыщымытыр. Дунейм къытехьащ Пщыбий СулътIан и тхылъхэу «В небе Ястреб» («Эль-Фа», 2006 гъэ), «Растить патриотов» («Печатный двор», 2014 гъэ). Абыхэм итщ ди хэкуэгъу лIыхъужьхэм Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм зэрахьа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ ятеухуа тхыгъэхэр, щызэхуэхьэсащ иригъэкIуэкI хэкупсэ гъэсэныгъэм теухуа тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр, апхуэдэу очеркхэр, рассказхэр, детективхэр, гушыIэхэмрэ таурыхъхэмрэ. СулътIан и тхылъхэр зэхуэдэу яфIэгъэщIэгъуэнщ балигъхэ-ми ныбжьыщIэхэми.
  • ЗэфIих и IуэхуфIхэмкIэ, нэгъуэщIхэм къазэрыхэщ и дуней тетыкIэ екIумкIэ, хэлъ цIыхугъэ лъагэмрэ нэмысымкIэ ди республикэм къыщацIыху Пщыбийр. Жылагъуэм пщIэшхуэ щызиIэ а нэхъыжьыфIым, зи гъащIэр ди щIыналъэр егъэфIэкIуэным, абы къихъуэ щIэблэр ди лъэпкъым хуэфащэу къэгъэтэджыным хуэзыгъэпсам, зэфIих и лэжьыгъэ хьэлэлым пэкIуэу къратащ «1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм гуащIэдэкI лэжьыгъэфI къызэригъэлъэгъуам папщIэ», «Лениныр къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъуам папщIэ», «Лэжьыгъэм и ветеран» медалхэр, КъБР-м, ди Правительствэм къабгъэдэкI щIыхь тхылъхэр, нэгъуэщIхэри.
  • Ди къэралым, щалъхуа щIыналъэм яфIрэ я ехъулIэныгъэрэ къызэрыкIын Iуэхугъуэхэр екIуу зэригъэзэщIэным хущIэкъуу псэу, зи илъэс 85-рэ юбилейр иджыблагъэ зыгъэлъэпIа Пщыбий СулътIан дохъуэхъу узыншэу иджыри куэдрэ псэуну.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.