ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-09-13

 •   Кърум и дунейпсо махуэщ
 •  Фашизмэм ихьахэм я фэеплъым и дунейпсо махуэщ
 •  Танкистым и махуэщ
 •  Программистым и махуэщ
 •  Байкал гуэлым и махуэщ
 •  Канадэм адэшхуэ-анэшхуэхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 •  1736 гъэм Челябинск къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 •  
 • 1741 гъэм Урысей империем унафэ къыщыдэкIащ лэжьэгъуэ махуэм и мардэр сыхьэт 15-м щIигъу зэрымыхъунум теухуауэ.
 •  1762 гъэм Екатеринэ ЕтIуанэр пащтыхь къулыкъум пэрыуващ.
 •  1745 гъэм «Атлас российский» географие къыдэкIыгъуэр япэу дунейм къытехьащ.
 •  1929 гъэм инджылыз щIэныгъэлI-бактериолог Флеминг Александр и къэхутэныгъэщIэм – пенициллиным – и сэбэпынагъыр хэIущIыIу ищIащ.
 •  1937 гъэм Iузэв-Тенджыз фIыцIэ крайр ягуэшащ Краснодар крайрэ Ростов областу.
 •  1942 гъэм Сталинград зауэм щIидзащ.
 •  1999 гъэм террористхэм Москва и Каширскэ шоссе уэрамым тет унэхэм ящыщ зыр къагъэуащ. Абы щIэсахэм ящыщу цIыхуи 124-рэ хэкIуэдащ.
 •  Драматург, режиссёр, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м и цIыхубэ артист Тубай Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 97-рэ ирокъу.
 •  Партизанкэ, Совет Союзым и ЛIыхъужь Космодемьянская Зое къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу. ЦIыхубзхэм ящыщу аращ а цIэ лъапIэр зыфIащар.
 •  Шэрджэс тхакIуэ Шорэ Хьэсин и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 •  КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Бицу Георгий и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 •  Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМА-м и профессор Джыназ Борис и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 •  УэрэджыIакIуэ, усакIуэ, композитор, УФ-м и цIыхубэ артист Розенбаум Александр и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 •  Тележурналисткэ, «НТВ телекомпание» АО-м и генеральнэ унафэщIым и къуэдзэ, хъыбарыщIэхэмкIэ къудамэм и редактор нэхъыщхьэ Митковэ Татьянэ и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 •  Урысей журналист, «Совершенно секретно» газетым и редактор нэхъыщхьэу щыта Боровик Артём къызэралъхурэ илъэс 56-рэ ирокъу.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 28 – 30, жэщым градус 18 – 20 щыхъунущ.