ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфIхэм хабжэ

2017-09-13

  • Интернет напэкIуэцI нэхъыфI- хэр къыхэхыным теухуа къэралпсо зэпеуэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Налшык и курыт еджапIэхэм.
  •  
  • «Гъэмахуэ-2017» фIэщыгъэм щIэту «Российский новый университет» еджапIэ нэхъыщхьэмрэ «Просвещение» тхылъ тедзапIэмрэ къыхалъхьа мы Iуэхум УФ-м и щIыналъэ 84-рэ хэтащ. Зэпеуэм хэтыну хуейуэ лъэIу тхылъ зытахэм я бжыгъэр ми-ни 5,5-рэ хъурт. Абы и ныкъуэр зэхьэзэхуэм хагъэхьащ.
  • «Курыт еджапIэхэм я официальнэ сайтхэр» унэтIыныгъэмкIэ балл нэхъыбэ дыдэ къэзыхьахэм яхэхуащ Налшык и гимназие №№4, 14-хэр, №№5, 16 курыт школхэр, 9-нэ курыт еджапIэмрэ 18-нэ прогимназиемрэ ещанэ увыпIэр зыхуагъэфэщахэм яхэхуащ.
  • «Сайт школьной тематики» зыфIаща номинацэмкIэ курыт школ №23-р нэхъыфIхэм хабжащ. КъэщытакIуэхэм сыт и лъэныкъуэкIи ягу ирихьащ «Урок. Творчество. Мастерство» фIэщыгъэм щIэту мыбыхэм ягъэлъэгъуа сайтыр.
  • 2011 гъэм япэу «Российский но- вый университет»-м къыхилъхьа мы Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэр школакIуэхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр зэрагъэкIуа щIыкIэр наIуэ къэщIынырщ, щIыналъэхэм щыпсэу школакIуэхэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр егъэфIэкIуэнырщ.
  •  
  • ШЭРЭДЖ Дисэ.