ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуэхум зрагъэубгъу

2017-08-24

  • Сабийхэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Радуга» санаторэм шыщхьэуIум и 22-м щыпащащ «Здоровые сосуды – это здорово» социальнэ Iуэхум, гу-лъынтхуэ узыфэхэм земыгъэубгъуным теухуам. Ар и жэрдэмщ «КъБР-м и Дохутыр палатэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм.
  •  
  • Iуэхур къыхэзылъхьахэм а махуэм MESI IэмэпсымэщIэмкIэ къапщытащ «Радуга» санаторэм и лэжьакIуэхэм я лъынтхуэхэм я щытыкIэр. Апхуэдэу упщIэ-жэуап Iэмалыр къагъэсэбэпу лэжьакIуэхэм я псантхуэхэр зыхуэдэр зэхагъэкIа нэужь, абыхэм епсэлъащ атеросклероз узыфэм зэрыпэщIэтынум теухуауэ.
  • «Здоровые сосуды – это здорово» Iуэхум хэтахэм Iэмал яIащ лъынтхуэ узыфэхэмкIэ хирургымрэ клиникэ психологымрэ я чэнджэщхэм щIэдэIуну.
  • НАКIЭ Алинэ.