ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ажалыр уи нэхэм къыщIэплъэм, МафIэсыр сыткIэ бгъэункIыфIын?

2017-08-23

 • Къэбэрдейм и щхьэхуитыныгъэм папщIэ
 • Даутокъуэхэ я лъэпкъыр щыцIэрыIуэщ Къэбэрдейм и тхы- дэм – Хьэжмурат, Заурбэч, Хьэсэнбий. Абыхэм я адэшхуэр Щхьэлыкъуэ дэкIри, Мэздэгу и Iэшэлъашэм щыпсэуащ, аращ къыщалъхуар зэшхэр – Луковскэ жылагъуэм. Щыми дзэм къулыкъу щащIащ, Къэбэрдейм и щхьэхуитыныгъэм щIэбэну- рэ я гъащIэр ятащ.
 • Даутокъуэ Хьэжмурат. 1917 гъэ

 • Даутокъуэ зэшхэр: Хьэжмурат, Заурбэч, Хьэсэнбий. 1916 гъэ

 • Хьэжмуратрэ Заурбэчрэ усакIуэуи щытащ. Заурбэч и зы усэщ («Къэбэрдей») зэкIэ дызыщыгъуазэр. Хьэжмурат и усыгъэ нэхъыбэ къызэтенащ, щыгъуазэ фыдощI абыхэм (адыгэбзэкIэ зэзыдзэкIар Уэрэзей Афликщ).
 • Даутокъуэ Хьэжмурат (1876 – 1921) Урыс-япон зауэми Япэрей дунейпсо зауэми хэтащ, и лIыгъэм папщIэ орден лъапIэ куэд къыхуагъэфэщащ, полковник хъуауэ щытащ.
 • ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд,
 • Къэбэрдей  Адыгэ  Хасэм  и тхьэмадэ.
 •  
 • Даутокъуэ Хьэжмурат и усэхэр
 • ЛIыхъужьым и уэсят
 • Си къуэш Заурбэч и фэеплъу
 • КъысщыфтIагъэ си адыгэ фащэр,
 • Си адыгэ къамэр къыскIэрыфщIэ,
 • Шытепхъуэ фIыцIэр теубгъуауэ си шыр,
 • Си кхъаблэм къыбгъурыту хуэму нафшэ.
 • Ныбжьэгъу пэжхэр щIэувэнщ
 • си кхъаблэм,
 • ЗыхэсщIэу иджыри хэлъ къарур я Iэблэм.
 • Си кхъэ мащэм щIыр щытратхъуэжкIэ
 • Хъыбар къызагъэщIэнщ фочауэ макъкIэ.
 • ЗымащIэкIэ сэбэп сыхуэхъуу лъахэм
 • СыщызекIуамэ гъуэгуанэ къэскIуахэм,
 • Жагъуэгъухэм схуагъэIуахэр псалъэ
 •  жагъуэу
 • Жьым ихьыжынущ ещхьу
 •  пщэдджыжь пшагъуэм.
 •  
 • Индыл Iуфэ щызеуэ акъужьым
 • ИрепхъэнкIыж гукъеуэм и лъэужьыр.
 • Я жьэр яфIиубыду фыгъуэнэдым,
 • Iунщ си лъагъуныгъэм и уэрэдыр.
 •  
 • Зэман блэкIам и уэрэдхэр
 • 1
 • Къысхуэгъуэтыжкъым дэрэжэгъуэр,
 • Мэужьых гуфIэгъуэм и пшыналъэр,
 • ХэкIыпIэ гуэри имылъагъуу,
 • Ехузыр гур гупсысэ хьэлъэм.
 •  
 • Зауэм и мафIэ къызэщIэплъэм
 • ГуфIэгъуэ джэгу хэпщIыкIыфын,
 • Ажалыр уи нэхэм къыщIэплъэм,
 • МафIэсыр сыткIэ бгъэункIыфIын?
 •  
 • Си ныбжьэгъу пэжхэм, си хэкуэгъухэм
 • Зэрахьэ лIыгъэ махуэ къэс;
 • Зы зауэм къыхэкIам и Iугъуэм,
 • ЕтIуанэ зауэр занщIэу къос;
 •  
 • Зэроубыдыжри, зылI и быну,
 • Бийм йобгъэрыкIуэ мывэ блыну.
 • Зауэр хуэкIуам Iэпщэрыбанэм,
 • МыIуэтэщIынщ къакъуэкI хахуагъэр,
 • ХэмыщIу зы, абы я лIыгъэр
 • СIуэтэжыфынкIэ сщIыркъым гугъэ.
 •  
 • Хэку хуитыныгъэм гъащIэр щIату
 • ЗэуапIэм итхэр тхьэпэлъытэу
 • Дэ къыдитащи ди Щыгу итым,
 • Дисыжщ ди хэкум дыщхьэхуиту!
 •  
 • 2.
 •  
 • Зы лъы IэмпIэ къыщIэнэжыхункIэ
 • ЗауэлIым ихъумэнущ и щIыналъэр,
 • КъаукIахэм я кхъащхьэм IуплъэхункIэ,
 • Я лIыгъэм пищэну иту псалъэ.
 •  
 • Адэжь щIыналъэм, лъахэ игъафIэм
 • Бийр къытеуауэ хэкур къыщыджэм,
 • ЩIымахуэ уаи, зауэм и мафIи
 • КъагъэувыIэфкъым лIы къэмыланджэр.
 •  
 • Зэрихьа лIыгъэр телъу и напщIэм,
 • И щхьэр Iэтауэ темыт ар гъуэгум,
 • ЩегъэпщкIужыфри гуауэр гу лъащIэм,
 • Уигъэлъагъунукъым, уиплъакIэ нэгум.
 •  
 • Си Хэкум
 • Кавказым щыпсэу си лъахэгъухэм яхузотх
 • Си ныбжьэгъуфIхэ, си Iыхьлыхэ,
 • СыволъэIу ауан сыкъэвмыщIыну -
 • Хъуа, мыхъуами ,усэ суцIырхъахэр
 • Сытегушхуащи, фэ ныфхуезгъэхьыну.
 •  
 • Карпат бгыжьхэм сыщIэсщ я жьэгъум,
 • Срагъусэу ди зауэлI ныбжьэгъухэм,
 • Бийхэр къыщыттеуэкIэ зэуэну,
 • ДапэщIэувэу псори зылI и быну.
 •  
 • Къуршыбгъэм хуэдэу бийхэм
 •  дащхьэщыхьэу,
 • Дымыгъэпуду нэхъыжьхэм я щIыхьыр,
 • Дышу пашэщ зауэм дыщыIухьэм,
 • Догъабзэ джатэр, текIуэныгъэр къэтхьу.
 •  
 • ИкIи сыт щыгъуи лъахэр къыдохъуэхъу:
 • - Тхьэразэ къыфхухъу! Тхьэразэ
 •  къыфхухъу!
 • Львов. 1914 гъэм жэпуэгъуэм и 17-м
 •  
 • Ныбжьэгъухэм  уащыхыхьэжкIэ
 • Франковский Владислав хузотх
 • Къуэ гъуэщам, бын щхьэрыуам
 • ЩигъэзэжкIэ къыщалъхуа
 •  пщIантIэжьым,
 • Ещхьу насыпышхуэр къащIэуам,
 • Къыпожьэр я нэхъыщIи, я нэхъыжьи.
 •  
 • Хэгъэгу Iэджи щIэзгъэплъащ си лъэгум,
 • ЗгъэкIыжащ стелъа си уIэгъэжьхэр,
 • Ауэ зэи щIэкIакъым си нэгум
 • Къуэш пэлъытэу сиIэ ныбжьэгъухэр.
 •  
 • Къысхуагъуэтащ си зекIуэ кIыхьыр,
 • ЩIэрыщIэу щIэздзэжащ
 • си сэлэт гъащIэм,
 • Лъагъуныгъэм и вагъуэр пщыхьэщхьэм
 • ЩIэрыщIэу къотIысхьэжыр
 • уафэ лъащIэм.
 •  
 • Къытхуоплъых а вагъуэр
 • гъуэгугъэлъагъуэу,
 • И нэхум къыдитыжу дэрэжэгъуэ.
 • Гуапагъэмрэ дахагъэмрэ зэщIыгъуу
 • Къытхуихьрэ, гъащIэр тхуищIу
 •  нэхъ щIэщыгъуэ
 •  
 • Дыщихъумэжу жагъуэгъум и нэлатым,
 • Гуапэу игъаблэу ди гурыщIэр,
 • Уафэгум итрэ къытщхьэщыту,
 • Къытхуоблэ вагъуэр илъэсыщIэу.
 • Львов. 1914 гъэ, жэпуэгъуэм и 15-м
 •  
 • ЦIыхубзым деж
 • ЗауэлIхэр кърагъэлын папщIэ зи гуащIи гъащIи емыблэжу зэуапIэ губгъуэм ит цIыхубз сестрахэм яхузотх
 • Сыт тщIэн атIэ,
 • Нобэ псори гугъуехьнатIэщ:
 • УщIэплъэфынукъым зы унэ,
 • Удэплъэфынукъым зы щхьэгъубжэ,
 • Нэпс мыувыIэжхэм щIисыкIыу и нэр,
 • Щхьэжагъуэ гуэр щымыгъ-щымыбжэ.
 • Е анэщ ар, е шыпхъущ, нысащIэщ.
 • Зыщ псори Тхьэшхуэм зэреупщIыр:
 • «Къытхуэпхьыжыну ар узыншэу,
 • Е биишэм
 • КъыхигъэщIауэ хамэ губгъуэм
 • Къинауэ щIэлъ кхъащхьэ зеиншэм,
 • ХилъэфэжакIэу жей уахътыншэм?»
 • «ЩхьэлъащIэ, уигу умыухыж,
 • Ар къыпхуегъэкIукъым тхьэIухудым,
 • Аргуэру джатэр къыдохыж,
 • Бийм и псэр зауэм щIыIудуду.
 •  
 • Ныбжьэгъу хэщIахэм ялъ ящIэжу
 • КъокIуэкI хабзэжьу Iэджэ щIауэ.
 • ХэщIам я бжыгъэр дымыщIэжми,
 • Къэхъункъым хабзэ дымыщIауэ.
 •  
 • ДыкъыщаукIми зауэ гуащIэм,
 • Ди щIыб къыдэтхэри мымащIэ.
 •  
 • Къиувэжынщи ахэр ди пIэм,
 • Пащэнщ лIы хуэдэу ди лъэужьым.
 • Къыщымыланджэ зэуапIэм,
 • НэгъуэщI щIэхъуэпсыркъым
 •  лIыхъужьыр.
 • Хэкум и напщIэу,
 • И ажалу бийм
 • Дитмэ зэуапIэм
 • ФIыщIэр фэращ зейр»
 • Львов. Жэпуэгъуэм и 10,1914 гъэ
 •  
 • Пасэрейм и джэ макъ
 • ГущIэгъулыныгъэм, лъагъуныгъэм я
 •  вагъуэр
 • Сыт щыгъуи хуэдэу телъыджэщ, нагъуэщ.
 • Гупсэ дахагъэм и гъуэгугъэлъагъуэу
 • ИгъащIэ лъандэрэ дытетщ а лъагъуэм.
 •  
 • Ди губжьыр псэм щигъэужьыхыжу,
 • ДыщIигъэдэIуу и псалъэм Алыхьым,
 • ЛIэщIыгъуэхэм къахоIукIыжри,
 • Нэхъыжь чэнджэщхэр
 • къыткIэлъыщIохьэ.
 • Львов. 1924 гъэ. Жэпуэгъуэм и 15
 •  
 • Ди шуудзэм и уэрэдыщIэ
 • Стародуб полкым и шууейхэ! Маржэ!
 • Къэсащ зэман дебгъэрыкIуэну,
 • Бий гущхьэм джатэр щыдгъэбзэну,
 • Нэмыцэм куэдрэ худогъэгъур
 • Ди гъащIэр къызэрагъэутхъуэр.
 • Ди командирыр зауэлI гуащIэщ,
 • И лIыгъэм щхьэкIэ хуэтщIу фIыщIэ,
 • Унафэу тхуищIым дахуэжыIэщIэщ:
 • «Ныбжьэгъухэ! Илъэс щитI нэблагъэ
 • Ди полкыр игъэлъагъуэу лIыгъэ,
 • Къимыгъэдзыхэу зауэ мафIэм,
 • ИIыгъщи уардэу и бэракъыр,
 • Щхьэр бийм щыхуигъэщхъа
 •  къэхъуакъым;
 • Ди ныбжьэгъуфIхэу Воинов, Шеер,
 • Щышынэ ящIэркъым биишэм.
 • Кърихмэ джатэр Миклашевский,
 •  щхьэщымыкIыу
 • Щолыд зэуапIэ губгъуэм
 •  уафэхъуэпскIыр.
 • Дэтхэнэ зыри зауэныгуу
 • ЛIыхъужьщи, къикIыркъым уанэгум.
 • ЗыхащIэрт пасэм ди адэжьхэм
 • Зэрагъэсар я щIэблэр лIыхъужьхэу -
 • ТекIуэныгъэм, щIыхьым я бэракъыр
 • Кърагъэхьыфу фоч уэ макъым.
 • Збруч псы зэпрыкIыпIэм,
 • Нэмыцэ къэрэгъулхэр «щэхуу» IуапIэу,
 • Ди дзэм гъуэгур къыщыхуащIым хуит,
 • Урыс лIыгъэр бийм игъэунэхуат.
 • Бэзэрджыкъ и дамыгъэ жорыр
 • Ихьащ щхьэпылъапIэм ди мыжурэм –
 • Сэшхуи, фочи, бжыи, япэм хуэдэу,
 • Щыдогъабзэ зэуапIэ губгъуэм,
 • Майор Къаныкъуэм и ныбжь уардэр
 • Хэтщ ди сатырым ноби тщIыгъуу,
 • Сыт щыгъуи хуэдэу, дигъэгушхуэу,
 • Шынэным дыщигъэукIытэу,
 • ЛIыгъэм и ныпыр къыддиIэту.
 • «Е лIын, е лIэн!» – ди нэхъыжь псалъэм
 • Къару къыхилъхьэ защIэщ ди лъым.
 • Ди нэхъыжьхэм хаша лIыгъэ гъуэгум
 • Дытетщ щIыхьым хуэдгъэлажьэу ди гур.
 • Стародуб полкым и шууейр
 • Зыхуэдэр къедгъэщIащ нэмыцэ
 • дэпсэлъэрейм.
 • Шуудзэ сатырхэр зэкIэлъхьэужьу
 • ЙобгъэрыкIуэри нэмыцэ быдапIэм,
 • Къагъанэ защIэу сахуэ лъэужьхэр,
 • Щозауэр къуэкIыпIэм, щозауэ
 •  къухьэпIэм.
 •  
 • ЛIэщIыгъуэ ныбжьым ит жыгейм
 • Хуэдэу Стародуб полкыр къуэпс быдэщ,
 • Щилъэгъуауэ куэдыкIей дунейм,
 • Хуаусауэ и лIыгъэм уэрэдхэр.
 •  
 • ИлъэсыщIэр – ди полкым
 • ДегъэгуфIэ мы жэщым, ныбжьэгъухэ,
 • ИкIи дегъэнэщхъейхэ!
 • Я гум къэкIауэ зэрыкIа унагъуэр,
 • Къызэхуосыж ди полкым и шууейхэр.
 • Мыбдеж шыгъупIастэр щынэхъ IэфIщ,
 • Хъуэхъубжьэр къыщаIэт нэхъ дахэу,
 • Къытхэмытыжуи жыдмыIэф
 • ЗауапIэ губгъуэм икIуэдахэр.
 • Нэпс гуащIэм нэхэр егъэпсыф,
 • КъокIыжри ди гум ягъэхъахэр.
 • Iумылым исея я кхъащхьэхэр
 • Щозэшыр губгъуэм,
 • Дэ илъэсыщIэр къидмыгъэхьэт,
 • ДызэщIымыгъуу зэш унагъуэу.
 • ЯхуэтIэтынущ ахэм хъуэхъур,
 • Я лIыгъэр мыхъуауэ лъэужьыншэ.
 • Шынагъэм я нэхэр къыщипхъуэу,
 • ЗыпыIуадзатэкъым биишэм.
 • ИкIи къысфIощIыр мы меданым
 • Абы я кхъащхьэр зэгуэкIыну,
 • КъыдэкIхэу щызэша я бэным,
 • Мы Iэнэм къыддетIысэкIыну.
 • ЛIыхъужьхэм я псэхэм, мыхыщIэу,
 • КъыддаIэтыну хъуэхъу фадэбжьэр.
 • КIуэдыжу бийм кърадза фэбжьыр,
 • Кърагъэхьэну илъэсыщIэр.
 • И псэр изагъэркъым кхъэ мащэм
 • ЛъыщIэж зэуапIэм кIуэну хуейм.
 • Шууейуэ ар хэтати гъащIэм,
 • Шууейуи ехыжащ дунейм.
 •  
 • Шууей С-Ъ и Iуэхур
 • Шуудзэм и теуэр напIэзыпIэщ!
 • Нэхъыщхьэр утемыплъэкъукI,
 • Къэгъуэти гъуэгу пхуэхъуну кIуапIэр,
 • Шыщхьэмыгъазэу екъутэкI.
 •  
 • Карпат и бгыжьхэр яугъуейуэ
 • Джабэ задэм бийр къыщыкIэрыхьэм
 • Лъэрытемыту ди шууейхэр
 • ЗыIэзыбжьэу зауэм Iуохьэ.
 •  
 • ЙобгъэрыкIуэхэр дыгъужь нэщIауэ,
 • ИщIэжу хэти и къалэн,
 • Я сэшхуэ, бжыхэмкIэ хагъащIэ
 • Биидзэм лъэкIыркъым къелын.
 •  
 • Хэт илъэгъуа зэгуэр мыпхуэдэ?!
 • Пыпхэщхьэ фIахыу пхыкI нэхъей
 • Нэсахэщи биидзэм ику дыдэм,
 • Узыр ирату ягъэлъей.
 •  
 • ЩIопхъуэж биидзэ къэшынар,
 • ПфIэщIыну пхыж жыхьэнмэм.
 •  
 • КъокIыжыр дигу Бэрэздж быдапIэм
 • Ди адэжьхэу щызэуахэр лIыхъужьу.
 • Дыщихуэм дэри лIыгъэ щIапIэ,
 • Пытщэфащ абыхэм я Iэужьым.
 •  
 • Стародуб шууейхэр Г. деж зэрыщебгъэрыкIуар
 • Ей шууей ахъырзэманхэу
 • ЗауэлI хъыжьэхэм я щIэблэ,
 • Фэ къывдалъагъур ди зэманми
 • ЛIэужьыр зэрыуэфыр бжьиблкIэ.
 •  
 • Гъунапкъэншэщи фи лIыгъэр,
 • Мэлыд хахуагъэм и уэздыгъэу,
 • Махуэ къэсыху гъуэгуанэ гугъухэм
 • Полкым и щIыхьыр щывгъэбагъуэу.
 •  
 • Иныжь губжьахэм я кIий макъым
 • Санэ аузым къыщыгъуагъуэр
 • Шуудзэм пхешыр гъуэгу къургъакъым
 • Бий хьэдэкIэ гъэнщIа лъы лъагъуэр.
 •  
 • Бгым джэрпэджэжу зэпадзыжыр
 • Къырыщхьэхэм щхьэщагъэIукI
 •  «маржэр!»
 • УIэгъэри къафIэмыIуэхуу
 • Шууейхэм бий лъэужьыр яхур.
 •  
 • ХэкIуэдахэм къыдоIэт я щIыхьыр,
 • Я лъыр тщIэжурэ ди сэшхуэр дгъабзэу,
 • Ахэр ихьэжынущ Тхьэм и пащхьэм -
 • ЗауэлI нэсрэ я напэр къабзэу.
 •  
 • Уеблэмэ ди Войнов лIыхъугур
 • Иропагэр абыхэм я зэфIэкIым,
 • Псэууэ къэнахэм къиплъэу ди нэгум,
 • ЛIыгъэ къыткъуэкIынур къриджыкIыу.