ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэр ягъэлъапIэ

2017-08-10

 • Мэшыкъуэ щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм шыщхьэуIум и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэр щагъэлъэпIащ. Лъэпкъ къафэхэмкIэ, ерыскъымрэ щэнхабзэ беймкIэ гъэнщIауэ щыта а махуэр гуимыхуж хъуат.
 •  
 • Утыкум и зы лъэныкъуэм лъэпкъ шхыныгъуэхэр берычэту зытелъ Iэнэхэр къызэрыщегъэувэкIам къищынэмыщIауэ, ахэр зэрапщэфIым и щэхухэр ныбжьыщIэхэм къащIэнуи Iэмал яIащ. Утыкум и адрей Iыхьэм Шэджэм щIыналъэм сабий творчествэмкIэ и еджапIэм и гъэсэн цIыкIухэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахат. Абы щыплъагъунут упщIэм къыхэщIыкIа хьэпшыпхэр, цыкIэ зэIуща гуащэхэр, алэрыбгъухэр, нэгъуэщIхэри.
 • Дзэлыкъуэ щIыналъэм щIэныгъэ гуэдзэнымкIэ и центрым щеджэ цIыкIухэм я IэдакъэщIэкIхэри утыку кърахьат. А егъэджакIуэ IэпэIэсэхэм уагъэ зэрызэIуащэр, дыщэидэ зэрыщIыр абдеж щагъэлъэгъуащ.
 • - Ди республикэм къыбгъэдэкIыу мы гъэм щIалэгъуалэ зэхыхьэм цIыху 205-рэ къэкIуащ. Абыхэм я щIэныгъэм хагъэхъуэну, къыхалъхьэ Iуэхухэр гъащIэм хапщэну хущIокъу. Шэч хэмылъу, дэри ди гуапэ хъунут абыхэм я мурадым гъащIэ игъуэтыну, ауэ мы зэхыхьэм ахэр къызэрыкIуа къудейр куэдкIэ къахуэщхьэпэнущ. НыбжьыщIэхэм я проектхэм унэтIыныгъэ куэд къызэщIаубыдэ – спорт, егъэджэныгъэ, творчествэ, гъэсэныгъэ. Мы гъэм гулъытэ щхьэхуэ хуащI гупым яхэмызагъэ ныбжьыщIэ еIуящIэхэм ядэIэпыкъуным, – къыджиIащ КъБР-м икIа гупым я унафэщI Кабуловэ Зитэ.
 • КъБР-м и махуэр Мэшыкъуэ щыщагъэлъапIэм ди республикэм къыбгъэдэкIыу абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ – егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ, олимп чемпион Къардэн Мурат, режиссёр, композитор Хъыжьрокъуэ СулътIан сымэ. Ахэр хэгъэгум и щIыуэпсым иIэ ныкъусаныгъэхэм, егъэджэныгъэ Iуэхум, Мэшыкъуэ утыку къыщрахьэ лэжьыгъэхэр республикэм зэрыщагъэзэщIэнум, зэрызыщрагъэужьынум, нэгъуэщIхэми тепсэлъыхьащ.
 • - Хуабжьу си гуапэ мэхъу, къэрал Iуэху зезыхьэфын куэд къызэрыфхэтыр. Фи проектхэр пхывгъэкIауэ фынэкIуэжмэ, ар гъэзэщIэнымкIэ дывдэIэпыкъунущ, – жиIащ Емуз Нинэ.
 • ЩIалэгъуалэр апхуэдэ зэхыхьэ инхэм зэрыкIуэм мыхьэнэшхуэ зэриIэм теухуауэ щытащ Геккиев Заур жиIари. Абы и псалъэм къыхигъэщащ ди республикэр куэдкIэ зыщыгугъ щIалэгъуалэ зэриIэм зэрыригушхуэр.
 • - Къыхэзгъэщыну сыхуейт зы илъэсым нэхърэ адрейм мы зэхыхьэр зэрефIакIуэр, нэхъ гъэщIэгъуэну къызэрызэрагъэпэщыр. Фэ къыфщыгугъ хэгъэгур зэрывмыгъэщIэхъуныр быдэу си фIэщ мэхъу, дэ куэдкIэ дыфщогугъ. Мыри зыщывмыгъэгъупщэ: гуп ухъуу зыгуэр зэбгъэхъулIэну нэхъ тыншщ, уи закъуэу нэхърэ,- жиIащ Къардэн Мурат.
 • Хъыжьрокъуэ СулътIан жиIащ: «Дэ дызэкъуэзыгъэувэр ди республикэм, къэралым дахуэщхьэпэну дызэрыхущIэкъурщ. Мурад фщIам фызэрыхуэкIуэр мы зэхыхьэм наIуэ щохъу. Нэхъыщхьэр гъуэгу пэжым фытемыкIынырщ, къэралым къыфхуищI дзыхьыр вгъэпэжынырщ».
 • «Мэшыкъуэ-2017» щIалэгъуалэ зэхыхьэм и пресс-IэнатIэ.