ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кфар-Камэ щыщ ди хьэщIэхэр

2017-08-10

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щохьэщIэ Кфар-Камэ къуажэм (Израиль) къикIа сабийхэр. Ахэр дыгъуасэ редакцэм и хьэщIэщым къригъэблэгъащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.
 •  
 • Гъуркъужьхэ, ЛIыщэхэ, Щоджэнхэ, Тхьэухъуэхэ, Жэмыфэхэ, Бжьэдыгъухэ, Хьэтыкъуейхэ, Натхъуэхэ, Ачмыжьхэ ящыщ щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ Мухьэмэд щигъэгъуэзащ зи унафэщI газетым и редакцэм щекIуэкI лэжьыгъэм. Газетыр тхьэмахуэм тхуэ къызэрыдэкIыр, тхыгъэхэр нэхъыбэу адыгэ Iуэхум теухуауэ зэрыщытыр, хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я дежи щIэх-щIэхыу зэрынэсыр жиIащ Мухьэмэд. Езыр Израилым блэнейрэ зэрыщыIар, абы щыпсэу адыгэхэр фIыуэ зэрицIыхур, я псэукIэм зэрыщыгъуазэр къыхигъэщри, хэкужьым ис адыгэхэм я щыIэкIэр яхуиIуэтащ.
 • НыбжьыщIэхэр яфIэгъэщIэгъуэнхэмкIэ еупщIащ редактор нэхъыщхьэм икIи абы жэуапхэр къаритащ. КъищынэмыщIауэ, абыхэм къыджаIэжащ тхьэмахуэ лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щалъэгъуахэр ягу зэрырихьар, хуабжьу я нэгу зэрызрагъэужьар. «Iуащхьэмахуэ лъапэ, Гуэл щхъуантIэхэр щIыпIэ телъыджэщ, хэкум и дахагъыр мис абдеж щытлъэгъуащ, апхуэдэуи къалэми дыдэтати, хэкурысхэм я нэжэгужагъри, я гуапагъри зыхэтщIащ», – жаIащ ныбжьыщIэхэм.
 • Кфар-Камэ дэсым и процент 90-р шапсыгъщи, ныбжьыщIэхэм къэбэрдей диалектыр я щIэщыгъуэщ. АдыгэбзэмкIэ дерсхэр драгъэкIуэкI абыхэм, икIи къыхагъэщ нэхъ зэхащIыкI зэрыхъуар. Тыркум, Иорданием, Осетие Ищхъэрэ – Аланием къикIа адыгэ сабийхэм я гъусэу «Къурш псынэм» щыIэу аращи, ахэри ныбжьэгъу яхуэхъуащ, бзэр зрагъэщIэнымкIэ сэбэп мэхъу а гупыр махуэ псом зэрызэщIыгъур.
 • - КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм дыкъригъэблэгъауэ дыщыIэу аращ дэ хэкужьым, – жеIэ гупым и пашэ Iэпщэ Рустам. – Хуабжьу къыдолIалIэ, гугъу зыкъыддрагъэхь, ди нэгу зыщиужьын зы щIыпIи, тфIэщIэщыгъуэн зы Iуэхуи къамыгъанэу программэ дахэ зэхалъхьауэ абы тету махуэхэр догъакIуэ. Сыхуейт управленэм и унафэщI КIурашын Анзор абы щхьэкIэ фIыщIэ хуэсщIыну, апхуэдэуи абы и лэжьакIуэ, дэ махуэ къэс ди гъусэ Дзасэжь Анзори хуабжьу дыхуэарэзыщ.
 • Мы гъэм къэкIуа сабийхэр 9-нэ классым щIэс зэклассэгъухэрщ. Ялъагъу псори яфIэгъэщIэгъуэну я махуэхэр зэрыкIуэм къегъэлъагъуэ яIуэтэжынрэ ягу къагъэкIыжынрэ я куэду зэрыкIуэжынур.
 • - Сэ япэу сыкъакIуэу аращ Налшык, – жеIэ гупым я пашэ бзылъхугъэ, егъэджакIуэ Натхъуэ Симэ. – Сабийхэми сэри Къэбэрдейр хуабжьу дигу ирихьащ, и хьэуари къабзэщи, и щхъуантIагъэхэри дахэщи, гум зимыгъэнщIу апхуэдэщ. Гулъытэрэ пщIэуэ къытхуащIым тIэкIу дегъэукIытэж, дыкъезыгъэблэгъахэр апхуэдизкIэ къытхуэнабдзэгубдзаплъэщи. Тхьэр арэзы къахухъу. Сабийхэм ялъагъу псори яфIэтелъыджэщ, иджыри ежьэжакъыми, етIуанэу къызэрытрагъэзэным и Iуэху зэрахуэ. Щхьэпэ дыдэу къызолъытэ Иорданием, Тыркум, мэздэгу адыгэхэм ящыщ сабийхэри дыдейхэри зэгъусэу къызэрырагъэблэгъар. Хьэрыпхэм, тыркухэм, журтхэм, урысхэм яхэс сабийхэр адыгэбзэкIэ зэпсэлъэн фIэкIа нэгъуэщI Iэмал яIэкъыми, зэрыхъум хуэдэу зэгуроIуэ, ныбжьэгъу зэхуэхъуахэщи, анэдэлъхубзэр нэхъыбэу къагъэсэбэп, зрагъащIэ.
 • НыбжьыщIэхэр редакцэм нэжэгужэу щIэкIыжащ Абхъазым и утым щекIуэкI бэрэжьей джэгум хэтыну.
 •  
 • НэщIэпыджэ  Замирэ.