ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Локъуэ Харитон псори ирогушхуэ

2017-08-10

  • Налшык къалэм щыщ зауэлI-интернационалист Локъуэ Харитон илэжьа зыхуэбгъэдэн щымыIэ Iуэхур – зэрыныкъуэдыкъуэм щхьэкIэ къимыгъанэу парашюткIэ къызэрелъар хуигъэпсащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум.
  • Афганистаным щекIуэкIа зауэм ныкъуэдыкъуэ хэхъухьахэм я урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и «Ветеран» Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Былымгъуэт Беслъэн абы теухуауэ жиIащ: «Мы Iуэхум сэ хуабжьу сегъэпIейтей: уныкъуэдыкъуэу, уи ныбжьыр илъэс 54-м нэсауэ апхуэдэ Iуэхум зеппщытыну тыншкъым. Ауэ псори хъарзынэу зэфIэкIащ икIи Локъуэм нобэ дрогушхуэ».
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.