ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр хыхьащ «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр. Кавказым и чэщанэхэр» дунейпсо щэнхабзэ-тхыдэ проектым

2017-08-10

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым хэлэжьыхьу щIидзащ «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр. Кавказым и чэщанэхэр» дунейпсо щIалэгъуалэ щэнхабзэ-тхыдэ проектым.
  • Интернациональнэ гупиплI, студентхэр-волонтёрхэр къэралым и щIыналъэхэм, Москва, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и республикэхэм я лIыкIуэхэр зыхыхьэ, IэщIагъэлI цIэрыIуэхэр зи пашэ гупышхуэм хэтхэм Iуэху пыухыкIахэр зэфIагъэкI тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ я фэеплъхэм, абыхэм чэщанэ, быдапIэ цIэрыIуэхэри яхэту хъумэнымрэ зэгъэпэщыжынымрэ яхуэгъэза лэжьыгъэхэр гъэхьэзырыным хуэунэтIауэ. Мы проектыр ягъэзащIэ «ЩIэинхэр яхъумэ. Лъэпкъхэр зэпащIэ!» къыхуеджэныгъэм щIэту.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.