ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ныбжьэгъу Цзянрэ ныбжьэгъу Сирэ

2017-08-10

 • Китайм и компартым и ЦК-м и секретарь нэхъыщхьэ Цзэминь Цзян 2001 гъэм «Урысей Федерацэмрэ Китай ЦIыхубэ Республикэмрэ ЗэгъунэгъуфIу зэхущытыным, зэныбжьэгъуным, зэдэлэжьэным теухуа зэгурыIуэныгъэм» Iэ щытридзэм абы и пщIыхьэпIэ къыхэхуакъым илъэс тIощIи нэхъ дэмыкIыу ар дунейм и къэрал 30-м судым щратыну. Хэбгъэзыхьмэ, езы Китайм цIыху мин 200-м щIигъу судхэм щытхьэусыхащ абы залымыгъэ зэрызэрихьам папщIэ. Ахэр 90 гъэхэм КНР-м щыцIэрыIуэу щыта фалуньгун фIэщхъуныгъэм тетхэр зэхэзехуэн зэращIам теухуащ.
 • КъудамитI
 •  
 • 2012 гъэм Цзинпинь Си КПК-м и Iэтащхьэ хъуа иужь Китайм и партыр къудамитIу зэгуэкIащ. Илъэс 90 зи ныбжь Цзэминь Цзян зи пашэ къудамэм и пщIэр ехуэхыпащ. 1999 гъэм фалуньгун зэхэзыпIытIэну яужь ихьа а фракцэм къару гуэри иIэжкъым.
 • Иджырей унафэщI Цзиньпин Си зи пашэ етIуанэ фракцэм мылъку зэзылъэфалIэхэр лъэныкъуэ ирегъэз, Iулъхьэ къеIызыххэр къехутэ икIи и мурадщ цIыхухэр лажьэншэу зэхэзехуэн ящIыныр къызэтригъэувыIэну.
 • Псалъэм и хьэтыркIэ, 2013 гъэм и кIэухым ЦIыхубэ лIыкIуэхэм я китайпсо зэхуэсым (ВСНП) зэхуищIыжащ лэжьакIуэ лагерь зыбжанэ. Абыхэм щхьэхуимыту щаIыгъхэм я нэхъыбапIэр фалуньгун фIэщхъуныгъэм тетхэрт.
 • 2015 гъэм Китайм суд реформэ щрагъэкIуэкIащ: иджы къэралым и дэтхэнэ цIыхум и тхьэусыхафэми властхэр фIэкIыпIэ имыIэу хэплъэн хуейщ. Китаидзэмрэ къарузехьэхэмрэ яIэщIэлъыжкъым уIэгъэщхэм я унафэр. IэщIагъэлIхэм къазэралъытэмкIэ, иджы китай дзэ къулыкъущIэхэм сату ящIыжыфынукъым цIыхум и кIуэцIым илъ органхэмкIэ.
 •  ВСНП-м и сессием къыщыщыпсалъэм КНР-м и Суд нэхъыщхьэм и унафэщI Цян Чжоу жиIащ 2015 гъэм и закъуэ коррупцэм папщIэ къулыкъущIэ мин 49-м щIигъум суд зэрытращIыхьар. Абыхэм ящыщу 134-р унафэщI лэжьакIуэ нэхъыщхьэхэщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, зыгъэувар езы Цзэминь Цзянщ.
 •  
 • Сыт  зищIысыр  фалуньгуныр  икIи  сыт  ар  Урысейм  нобэми щIыщыдакъузэр?
 •  
 • Фалуньгуныр «Пэжыныгъэ – Гуапагъэ – ШыIэныгъэ» щапхъэм тету хьэршым зыдегъэкIуным тещIыхьауэ псэмрэ Iэпкълъэпкъымрэ зэрырагъэфIакIуэ пасэрей хабзэщ. Ар                  хущIокъу щхьэхуещагъэр, губжьыр гъэкIуэдыным, цIыхухэр фIым щIэпIыкIыным.
 • Урысеймрэ КНР-мрэ зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэу ищхьэкIэ зи гугъу щытщIам и 8-нэ статьям дыкъыщоджэ: «ЗэгурыIуэ лъэныкъуэхэм ящыщу зыми къигъэхъунукъым езым  и щIыналъэм ЗыгурыIуэ лъэныкъуэм и суверенитетым, шынагъуэншагъэм, и щIыналъэр зыуэ щытыным зэран хуэхъу зэгухьэныгъэхэмрэ гупхэмрэ къыщызэрагъэпэщыныр». Ямылей гуэри хэлъ хуэдэкъым. АрщхьэкIэ Китайм фалуньгуным тетхэр гущIэгъуншэ дыдэу зэхэзехуэн зэрыщащIыр къэплъытэмэ, къыбгуроIуэ а статьяр абы зэрыхуэгъэзар.
 • Езым и властыр игъэбыдэн папщIэ коррупцэмрэ залымыгъэмрэ тегъэщIапIэ зыщIа Цзян, зэрыгурыIуэгъуэщи, цIыхухэм ягу ирихьыртэкъым. Абы къыхэкIыу зэман дэкIри, фалуньгун фIэщхъуныгъэр зэрыцIэрыIуэм щышынэ хъуащ. Арати, къэралым и конституцэр къызэпиудри, 1999 гъэм иригъэжьащ апхуэдэхэр зэхэзехуэн ищIын: и мурадт а фIэщхъуныгъэр игъэкIуэдыжыпэну. ЦIыхухэр зэтраукIэрт, тхылъхэр ягъэсырт. 2006 гъэм дунейр щыгъуазэ хъуащ а фIэщхъуныгъэм тетхэм я кIуэцIхэр кърахыурэ зэращэм. Мыгувэу ахэр нэгъуэщI къэралхэми зэхэзехуэн щащIу щIадзащ. АрщхьэкIэ дунейм пщIэшхуэ къыщыхуащI а фIэщхъуныгъэм. Къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм Фалунь Дафэ и махуэр цIыхубэ гуфIэгъуэу щагъэуващ.
 •  
 •  ХъыбарегъащIэ агентствэхэм
 • къатахэм къахэтхащ.