ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кубокым адэкIи щIобэн

2017-08-10

 • «Ангушт» (Нэзрэн) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 2:3 (1:2, 2:2, 0:1). Нэзрэн. «Центральный» стадион. ШыщхьэуIум и 8-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 •  
 • Судьяхэр: Ермаков (Краснодар), Хатуев (Грознэ), Образкэ (Ставрополь).
 • «Ангушт»: Хамхоев, КIыщ, Гитинов, Аушев, Газдиев Ил., Парчиев (Албогачиев, 70), Нурахмедов, Ахильгов Ал., Далиев, Къуэн З., Янурсаев (Алиев Б., 59).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн Б., Лелюкаев (Миронов, 85), Шахтиев, Муслуев, Абазэ, Магомадов, Пащты (Михайленкэ, 55), Медников (Гугуев, 72), Мэшыкъуэ Хь., Ахриев (Захарченкэ, 62), Алиев Р. (ЛIуп, 70).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Пащтым.
 • Топхэр дагъэкIащ: Ахриев, 30 (0:1). Муслуев, 33 – езым и гъуэм (1:1). Алиев Р., 36 (1:2). Къуэн З., 79 (2:2). Гугуев, 96 (2:3)
 •  
 • Урысейм футболымкIэ и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэIущIэхэр жыджэру йокIуэкI. Ингуш Республикэм хыхьэ Нэзрэн къалэм шыщхьэуIум и 8-м щызэхэтащ финалым и 1/64-нэ Iыхьэр. Абы щызэпэщIэтащ щIыпIэ «Ангушт»-мрэ «Спартак-Налшыкымрэ».
 • ЗэIущIэм и пэщIэдзэ дакъикъэхэр хэгъэрейхэм нэхъ жыджэру ирагъэжьащ. ЩIэх-щIэхыурэ ебгъэрыкIуэ пэтми, хуэфэщэн кIэух яхуемыгъэгъуэтыжурэ япэ Iыхьэм и ныкъуэр блэкIащ. Нэзрэндэсхэм я джэгукIэм зыщызыгъэгъуэза ди щIалэхэм контратакэхэр къызэрагъэпэщу щIадзащ. Абыхэм ящыщ зым къыщыхэжаныкIыну Iэмал хъарзынэ иIащ Мэшыкъуэ Хьэчим. «Ангушт»-м и гъуащхьэхъумэхэм яIэщIэкIыу штрафнойм илъэда ди гъуащхьэхъумэныкъуэм топыр налшыкдэсхэм я футболистхэм тэмэму къаритыфакъым.
 • «Спартак-Налшыкым» и ерыщагъым куэд  дэмыкIыу  ехъулIэныгъэ къыхуихьащ. Гупышхуэу ипэкIэ кIуэта налшыкдэсхэм ящыщ Ахриев Хьэсэн хьэрхуэрэгъухэм я гъуащхьэтетым и пащхьэм къыщихутэм, топыр Iэзэу абы щхьэпридзри, бжыгъэр къызэIуихащ – 0:1.
 • Тепщэныгъэр псынщIэу зыубыдыжыну хущIэкъуу къызэщIэуIуа хэгъэрейхэм щIэх дыдэу бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжащ. ХьэщIэхэм я штрафнойм къыщыхъуа зэрызехьэм хэту Муслуевыр топым щеуэм тецIэфтащ икIи абы пэмыплъа Щоджэным зыри хуещIэжакъым – 1:1.
 • Дакъикъищ дэкIауэ арат ди щIалэхэр япэ щищыжам. УгловойкIэ къата топым псом япэу нэсщ, нэхъ лъагэу дэлъейри, Алиев Руслан щхьэкIэ еуащ икIи топыр гъуэм дыхьащ – 1:2.
 • ЗэпэщIэтыныгъэм и етIуанэ Iыхьэр нэхъ кIащхъэ хъуащ. Хуабэм игъэмэха футболистхэм псынщIагъэ яхэлъыжтэкъым, атIэ штрафнойхэр къызэрагъэсэбэпыным яужь итт. Апхуэдэхэм ящыщ зым ехъулIэныгъэ къахуихьащ хэгъэрейхэм. 80-нэ дакъикъэм Къуэн Заурбэч бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ – 2:2.
 • Топ дагъэкIам гугъэщIэхэр къызыхилъхьэжа нэзрэндэсхэр ерыщу ипэкIэ кIуатэу хуежьащ, арщхьэкIэ «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэхэм ахэр яблэкIыфыртэкъым.
 • ЗэIущIэм хухаха зэманым къыщIагъуа IыхьитIым нэхъ лъэщыр щызэхэкIащ. Япэ Iыхьэм зэрыщIидзэрэ дакъикъих нэхъ дэмыкIауэ ди щIалэхэм текIуэныгъэр къахуэзыхьа топыр Гугуевым дигъэкIащ – 2:3. Адрей къэнэжа зэманыр «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм гугъущэ зрамыгъэхьу бжыгъэр яхъумэжыну яхузэфIэкIащ.
 • Урысейм и Кубокыр къэхьыным и финалым и 1/32-нэ Iыхьэм хыхьэ зэIущIэу шыщхьэуIум и 23-м екIуэкIынум «Спартак-Налшыкыр» Новороссийск и «Черноморец»-м щыпэщIэтынущ. Финалым и 1/64-нэ Iыхьэм ар 2:0-у «IэфIыпс»-м ефIэкIащ.  
 • ЖЫЛАСЭ  Замир.