ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къубэ-Тэбэ щыщхэр токIуэ

2017-08-10

  • 2002 – 2003 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр хэту Бахъсэн районым футболымкIэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ Къубэ-Тэбэ къуажэм щыщхэу КъуэщIысокъуэ А., КIасэ Ю., Хьэмыкъуэ Хь., Токъан А., Ныбэжь Хъ., Гвинцадзе Д. сымэ я фэеплъу.
  •  
  • Зэхьэзэхуэр къызэригъэпэщащ Бахъсэн муниципальнэ районым и администрацэм. Абы и мурад нэхъыщхьэт щIэблэр хэкупсэу, узыншэу къэгъэхъуныр.
  • Бахъсэн муниципальнэ районым и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэпеуэм хэтащ щIыналъэм и курыт еджапIэхэм я командибл, цIыхуи 100-м щIигъу къызэщIаубыдэу. Ар дахэу, узыIэпызышэу екIуэкIащ.
  • Бэнэныгъэ гуащIэм и ужькIэ наIуэ хъуащ Къубэ-Тэбэ къуажэм и ныбжьыщIэхэр псоми зэрефIэкIар. Абыхэм къакIэлъокIуэ Куба къикIахэмрэ Къулъкъужын Ипщэ щыщхэмрэ.
  • Зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щIыхь тхылъхэр, кубокхэр, саугъэтхэр иратащ.
  • Темыр  Дисанэ.