ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIасэ ХьэзрэIил и псэм щыщ Iыхьэ

2017-07-26

 • Псыгуэнсу къуажэм 1932 гъэм къы­щалъхуа КIасэ ХьэзрэIил къызэрыгуэкI лэжьэкIуэжьт. Ар дунейм зэрехыжрэ илъэс 20 мэхъу. ХьэзрэIил ухуакIуэ Iэзэти, и къуажэгъухэм Iуэхутхьэбзэхэр яхуи­щIэурэ къекIуэкIащ. Жылэдэсхэми абы пщIэрэ нэмысрэ къыхуащIырт. Хьэз­-рэIил лъэпкъ литературэм хуабжьу ди­хьэхми, школ нэужьым и щIэныгъэм хигъэхъуэну апхуэдэ Iэмал а зэманым ­иIакъым. Ар фIыуэ къэзыцIыхуу щытахэм къызэраIуэтэжымкIэ, хуабжьу цIыху гурыхуэт. ЩоджэнцIыкIу Алий и «Къамботрэ Лацэрэ» романым, Акъсырэ Залымхъан и «Дахэнагъуэ» пьесэм щыщ IыхьэфI ар гукIэ къыпхуеджэфынут, дигъэху щIагъуэ щымыIэу. Къищынэмы­щIауэ, адыгэ хабзэм, гуфIэгъуэ Iуэхухэм ехьэлIа хъыбар гъэщIэгъуэн Iэджэ нэхъыжьыфIым ищIэрт. КIасэ ХьэзрэIил къыщIэна тхыгъэхэм ящыщщ нобэ га­зет­еджэхэм фи пащхьэ итлъхьэхэр.
 •  
 • Щауэишыж
 •  
 • ЛIым я лейуэ ди щауэ!
 • КъэпкIухьами пхудогъэгъу,
 • КъытхуэпшамкIи дынохъуэхъу.
 • Щауэ махуэ ухъуну,
 • Нэхъыжь губгъэнкIэ укъэрабгъэу,
 • Лъэпкъ хъумэнкIэ укъуршыбгъэу,
 • Iуэху зехьэнкIэ ужанрэ
 • ЩIалэ жанхэр тхуэбгъасэу!
 • Жьым пщIэ яхуэпщIыр акъылрэ
 • Уи акъылыр тенджызу!
 • Щолэхъу жэрым утесрэ
 • Узыхуейм уи Iэр лъэIэсу!
 • Жьыр фIыкIэ пхуэхъуахъуэрэ,
 • Хъуэхъуу къыпхужаIэр къыплъысу,
 • Илъэсищэм щIигъукIэ
 • Уи щIалэгъуэр бгъэщIэну
 • Нэхъыжь гупыр дохъуэхъур!
 • Нарт лIыхъу хабзэу къыщIыхьэ,
 • ЕкIужыбжьэр тIыхыж!
 •  
 • ***
 • Ди нарт щауэу пагащэ!
 • Гуп уахыхьэм акъылрэ
 • Уи хьэл-щэнхэр зыхалъхьэу,
 • Узыхэмыхьэр зэшыгъуэрэ
 • Уи ныбжьэгъухэр уи джакIуэу;
 • Жагъуэгъум мащэ пхуатIрэ
 • Мащэ зытIар ихуэжу,
 • Гъэм и бэвыр къохъулIэрэ
 • ЛIыфI и щапхъэр бгъэлъагъуэу,
 • Псалъэжь пэжхэр уи Iэщэрэ
 • Хьэл-щэн дахэр пхэлъыжу,
 •  «Афэрым» къыпхужаIэу
 • Илъэс куэдхэр къэбгъэщIэну
 • Нэхъыжь гупыр дыпхуохъуахъуэ!
 • Нэхъыжьхэр уэркIэ фIэрафIэщ,
 • Батырыбжьэр къытIых.
 •  
 •  
 • Хъурджауэ
 •  
 • Зыгъэгусэр зи нэрыгъыу,
 • Щауэ мыхъу щхьэ хъыжьэ,
 • Абрэджхэм я лейуэ
 • КъуэгъэнапIэм щызеуэ!
 • Зи джыдэжьыр дзагуэжьу,
 • Зи кIапсэжьыр гуанэжь.
 • Мэкъу къузыкIэ зымыщIэу,
 • Выхэр жагъыну зыгъасэ,
 • СампIэимыхьэу нэхъыжьхэм
 • Сыт зэмани яхуэзэ!
 • Мэз щIыхьэнкIэ къэрабгъэу,
 • ЕкIэпцIэ цIынэ къэзышэ!
 • ЧитI зэтехуэр зи хабзэу,
 • Бжэгъухэр зэблезыгъэш!
 • Шым шэсарэ дэкIамэ,
 • Хъуэн зи куэду къэкIуэж,
 • Жыджэрыгъэ зыхэмылъу,
 • ЛIыхъу и хабзэм хуэхей!
 • ЕмыкIухьу делэгъухэм
 • Махуэ къэскIэ къагъуэт.
 • Зыхэс гупым хэкIуэсыкIыу,
 • Лэгъунэм кIуэжу гъуэлъыж,
 • Лейм тхъу тепхмэ укIытэу, -
 • НысащIэм башкIэ къыщIихуа!
 • Зи лэгъунэм делэгъухэр
 • Лъэрыжэ ежэх щыджэгу.
 • Гукъыдэж пхудиIэщ
 • Ауанышхуэ утщIыну,
 • Уи хэщIапIэри къэтщIащи,
 • Щэхуу уиIэри бдыдощIэ.
 • ДыбзыщIыну ухуеймэ,
 • Укъэсамэ къэкIуатэ,
 • Жейбащхъуэнэр щIэпхъумэу
 • ПыIэжь тIэкIури къекъух,
 • Нэхъыжь гупым къытхыхьэ,
 • Ауаныбжьэри тIыхыж!