ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жьым фымыщI и жагъуэ

2017-07-22

  • Хабзэ хъуауэ, жьы хъуахэм, ныкъуэдыкъуэхэм, сабийхэм я республикэ унэхэм щыIэхэм гулъытэ хуащI, ягъэгушхуэ, я нэгу зрагъэужь. Зи ныбжь хэкIуэтахэм я пащхьэм иджыблагъэ щата концерт гукъинэжыр и жэрдэмщ Тыркум къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъу, «Лотус» ухуэныгъэ IуэхущIапIэм и унафэщI, хьэрычэтыщIэ КIэрашэ Сами. Ар ирагъэкIуэкIащ Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм и режиссёр нэхъыщхьэ Гумэ Маринэрэ радиом и лэжьакIуэ, пародист Дзэгъащтэ Азэмэтрэ.
  •  
  • Жьы хъуахэм я унэм щыIэ нэхъыжьхэм къыхузэрагъэпэщ апхуэдэ концертхэр махуэшхуэ пэлъытэщ. Абы и щыхьэтщ пшыхьыр щекIуэкIыну актовэ пэшыр егугъуу зэрагъэщIэрэщIар.
  • Зи ныбжь хэкIуэтахэм я гукъыдэжыр къаIэтащ концертыр зыгъэдэхахэу Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие    Ищхъэрэ – Алание республикэхэм я цIыхубэ артист Нэхущ Чэримрэ абы и пшынауэхэмрэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ   и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ, пшынауэ, уэрэджыIакIуэ, уэрэдус, макъамэтх Хьэрэдурэ Динэ, уэрэджыIакIуэ Бырмамыт Iэдэм, пшынауэ Къунащ СэIихьэт сымэ. Артистхэм концертым хыхьэу ягъэзэщIащ нэхъыжьхэм фIыуэ ялъагъу уэрэдхэр. Пшыхьым кърихьэлIахэр абыхэм дежьууащ, къыдэфащ икIи Iэгуауэ ин хуаIэтащ, къыхуащIа гулъытэм зэрагъэгушхуамрэ зэрагъэгуфIамрэ я нэгум къищу. Тхьэбысым Умар и псалъэхэр щIэлъу Нэхущ Чэрим игъэзащIэ «Жьым фымыщI и жагъуэ» уэрэдыр зэхэзыха нэхъыжьхэм я нэпс къригъэкIуащ.
  • Концертыр щIэщыгъуэ, нэгузыужь хъуащ. Пшыхьыр зи жэрдэм КIэрашэ Самирэ ар зыгъэдэха артистхэмрэ нэхъыжьхэм ехъуэхъуащ узыншагъэ быдэ, гуфIэгъуэ, дэрэжэгъуэ щымыщIэну. Жьы хъуахэм я унэм щыIэхэр псом хуэмыдэу щыгуфIыкIащ КIэрашэ Сами абыхэм яхуиша тыгъэхэм. Апхуэдэт ахэр зыхуэныкъуэ, иджырей Iэмалхэм тет унэлъащIэхэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ. Пшыхьыр зыхуэгъэзахэм КIэрашэ Самирэ артистхэмрэ псалъэ гуапэ куэд хужаIащ.
  • - ФIыщIэ ин фхузощI, ди нэхъыжьхэм гулъытэ къазэрыхуэфщIамрэ ахэр зэрывгъэгушхуамрэ папщIэ. Узыншагъэрэ гуфIэгъуэрэ фи куэду, гузэвэгъуэ фи мащIэу Тхьэм фигъэпсэу! Фи псапэр щэрэ мину бэгъуауэ Тхьэм къывитыж! – жиIащ IуэхущIапIэм и унафэщI Абазэ Сусаннэ.
  • БЖЬЫХЬЭЛI  Розэ.
  • Сурэтхэр Холлаевэ  Любэ  трихащ.