ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мамиашвили Михаил Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм фIыщIэ къахуищIащ спорт бэнэкIэм зегъэужьынымрэ спортсмен лъэщхэр гъэхьэзырынымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIым папщIэ

2017-07-15

  • УФ-м Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаил Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм фIыщIэ къахуищIащ спорт бэнэкIэм зегъэужьынымрэ спортсмен лъэщхэр гъэхьэзырынымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIым папщIэ.
  •  
  • «Гуп зэпеуэм япэ увыпIэр къыщызыхьа урысей бэнакIуэхэм я ехъулIэныгъэкIэ бадзэуэгъуэм и 2-м иухащ ныбжьыщIэхэм Германием щрагъэкIуэкIа, алыдж-урым, бэнэкIэ хуит, цIыхубз бэнэкIэмкIэ Европэм и зэхьэзэхуэр.
  • Ди спортсменхэм абы къащыхуэхьыну щыта медаль 24-м ящыщу 18-р зыIэрагъэхьащ, дыщэу 9, дыжьыну 4, жэзу 5 яхэту.
  • Чемпион хъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа ЗэкIуий Анзори.
  • ФIыщIэ ин фхузощI Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ спорт бэнэкIэм зыщегъэужьыным, спортсмен лъэщхэр гъэхьэзырыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуэфщIым папщIэ», – итщ тхыгъэм.
  • Ярославская Маринэ.