ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и махуэ лъапIэ

2017-07-15

  • Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу илъэсипщIкIэ лэжьа, АР-м и Къэрал чэнджэщэгъу, Мейкъуапэ и къэрал технологие университетым и президент ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур Iэтауэ Мейкъуапэ щагъэлъэпIащ.
  •  
  • Къыщалъхуа щIыналъэм, къэралым зи гуащIэ емыблэжу хуэлэжьа ТхьэкIушынэм ехъуэхъуну къызэхуэсат Краснодар крайм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн, Къалмыкъ республикэхэм, Волгоград, Ростов областхэм, Абхъаз Республикэм я лIыщхьэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм и къалэныр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат къеджащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир ТхьэкIушынэм къыхуигъэхьа хъуэхъу телеграммэм. «Жэуаплыныгъэ ин хэлъу IэнатIэм ущыпэрыта илъэсхэм Адыгейм и экономикэм зегъэужьынымрэ и цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнымрэ хэлъхьэныгъэ ин хуэпщIащ. Апхуэдэуи республикэм ис лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я зэхуаку мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ дэлъыным ухэлIыфIыхьащ. Уи хэкуэгъухэми уи лэжьэгъухэми пщIэ къыпхуащI IэкIуэлъакIуэу, зэпIэзэрыту, уи хэку цIыкIум хууиIэ лъагъуныгъэр къэбгъэлъагъуэу IэнатIэм узэрыпэрытам щхьэкIэ», – къыхощ Путиным и телеграммэм.
  • ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий теухуа псалъэ, хъуэхъу дахэ куэд жаIащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэт, Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Абдулатипов Рэмэзан, Ростов областым и губернатор Голубев Василий, КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Таймураз, АР-м и Къэрал советым – Хасэм и унафэщI Нарожный Владимир, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт, АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ сымэ, нэгъуэщIхэми. Республикэм ифI зыхэлъ Iуэхухэр игъэкIуатэу илъэсипщIкIэ лэжьа, иджыри а Iуэхум пызыщэ ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и пшыхьыр зэрекIуэкIам, абы хужаIахэм, езыр нобэ зи ужь итхэмрэ и мурадхэмрэ теухуа тхыгъэр ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым тетынущ.
  • НэщIэпыджэ Замирэ.