ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-07-15

 • Гъавэр кърахьэлIэж
 • Адыгей.Республикэм ехьэжьауэ щыIуахыж гектар мин 93,4-м щагъэкIа бжьыхьэсэ гъавэр.
 •  
 • Адыгейм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм щыгъуазэ дызэрищIамкIэ, хьэцэпэцэхэмрэ джэшхэкIхэмрэ щыIуахыжащ гектар мин 30-м нэблагъэм. Гуэдз тонн мин 325-рэ зэщIакъуэжащ, гектарым центнер 52,8-рэ къытрахыу. БэвагъкIэ япэ итщ Красногвардейск, Куэшхьэблэ, Джаджэ районхэм я хозяйствэхэр.
 • И кIэм нагъэсащ хьэр Iухыжыныр. Гектар мин 50,7-м ику иту дэтхэнэми къытрахащ центнер 43,1-рэ.
 •  
 • Пощт зэпыщIэныгъэм лэжьэн щIедзэж
 • Абхъаз.1992 – 1993 гъэхэм екIуэкIа Куржы-Абхъаз зауэм и зэранкIэ зэпыуда хъуа пощт зэпыщIэныгъэм лэжьэн щыщIедзэж Абхъазым, Урысейм, СНГ-м хыхьэ къэралхэм.
 •  
 • Республикэм ЗэпыщIэныгъэмрэ цIыхубэ коммуникацэмкIэ и управленэм (УСМК) и унафэщI Шамбэ Лашэ зэрыжиIамкIэ, илъэс 25-рэ ипэкIэ къызэтеувыIа Абхъаз-Урысей пощт зэпыщIэны-гъэр зэтраублэжащ. Нэхъапэм, письмохэр, бандеролхэр Сочэ ягъэхьырти, курьерхэм ахэр республикэм нагъэсыжырт. Иджы Абхъазым и къалэхэм я индексхэр тету занщIэу яутIыпщ хъунущ.
 • Шамбэ Лашэ къызэрыхигъэщащи, мы зэманым йолэжь Китаймрэ нэгъуэщI ха-мэ къэрал жыжьэхэмрэ я интернет-тыкуэнхэм я хьэпшыпхэр къаIэрыхьэныр зэтеублэным.
 •  
 • ЕгъэджакIуэхэр хьэршым хурагъаджэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэмрэ «Российский учебник» корпорацэмрэ зэгурыIуащ КъШР-м физикэмрэ географиемкIэ и егъэ-джакIуэхэр астрономиеми хуагъэхьэзырыжыну.
 •  
 • Дерсхэр ирагъэкIуэкIынущ астрономиемкIэ, егъэджэныгъэм и методикэмкIэ IэщIагъэлI пэрытхэм. Астрономиер курыт еджапIэхэм я класс нэхъыжьхэм щегъэджыныр яублэж УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ.
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.