ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшыкдэсхэр унэщIэхэм мэIэпхъуэ

2017-07-15

  • Кадыровым и цIэр зэрихьэу Налшык щыIэ уэрамым унитI щызэрагъэпэщыжащ. Ахэр зэIузэпэщ ящIыжащ, пщIантIэр зыхуей хуагъэзащ.
  •  
  • Фэтэр 91-уэ зэхэт унэхэр зэрагъэпэщыжащ жьы хъуа унэхэм щIэсхэр 2014 – 2017 гъэхэм къыщIэгъэIэпхъукIынымкIэ муниципальнэ программэ щхьэхуэм ипкъ иткIэ.
  • Мы программэр гъэзэщIэн щыщIадзам ирихьэлIэу ущыпсэу мыхъуну къалъытауэ къалэм фэтэр куэду зэхэт и уни 161-м щIэст цIыху 2597-рэ. Иджы абыхэм я бжыгъэр хэпщIыкIыу нэхъ мащIэ хъуащ.
  • Псори зэхэту а программэм и фIыгъэкIэ 2014 гъэм щыщIэдзауэ унагъуэ 409-м Налшык псэупIэ унэщIэхэр къыщратащ. Мы гъэм и шыщхьэуIу – фокIадэ мазэхэми Кадыровым и цIэр зезыхьэ уэрамым иджыри унагъуи 114-м фэтэрыщIэхэр къащыIэрыхьэнущ.
  • Къаудыгъу Заур.