ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалмыкъ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр

2017-07-15

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм щагъэлъагъуэ Къалмыкъым и къалащхьэ Элиста щыIэ Лъэпкъ музейм къраша «Арт-экспресс: Дорогами Кавказа» выставкэр.
 •  
 • Налшыкдэсхэм япэу Iэмал яIэщ къалмыкъ художникхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа декоративно-прикладной гъуазджэм и хьэпшыпхэм, сурэт, скульптурэ, графикэ лэжьыгъэхэм еплъыну. Гъэлъэгъуэныгъэм лэжьыгъэ 70-м щIигъу хагъэхьащ.
 • - Мы лэжьыгъэхэр, щIэупщIэ ин яIэу, Москва, Урысей Ипщэм и къалэ зыбжанэм щагъэлъэгъуащ. Къалмыкъ щIыналъэм и IэпщIэлъапщIэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIахэр ди деж зэрыщагъэлъагъуэм мыхьэнэшхуэ иIэу къыдолъытэ. Къалмыкъ художникхэм дыхагъэгъуазэ я республи-кэм и дахагъэм, и щIыуэпс къулейм. Лэжьыгъэхэр къызэщIэпкъуэжмэ, къалмыкъ художникхэм къагъэлъэгъуащ я лъэпкъ гъуазджэм и жанрхэм зэрызрагъэужьымрэ ар зэрагъэбеймрэ. ДяпэкIэ жыджэру дызэрызэдэлэжьэнум, ди гъуазджэ, щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэр зэрыдгъэбыдэнум мы выставкэр щIэдзапIэ хуэхъуну дыщогугъ, – жиIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Карчаевэ Iэминат.
 • УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI, и ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и член-корреспондент, график Пащты Герман къыхигъэщащ къалмыкъ сурэтыщI зыбжанэ фIыуэ зэрицIыхур, абыхэм я лэжьыгъэхэр ди республикэм зэрыщагъэлъагъуэр гуапэ зэрыщыхъуар, псом хуэмыдэу бгыхэр къызыхэщ сурэтхэр игу нэхъ зэрынэсыр.
 • УФ-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ, музейм щIэлъхэр зыхуей хуэзэу хъумэнымкIэ IэщIагъэлI нэхъыщхьэ Мокаев Владимир къытеувыIащ къалмыкъхэм декоративно-прикладной гъуазджэм щыщу утыку кърахьа я лэжьыгъэхэр телъыджэ зэрыщыхъуам.
 • - Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм выставкэр къызэрыфщыхъунум мащIэу дригузэвами, ахэр фигу зэ-рыдыхьамрэ гуапэу фыкъызэрытIущIамрэ ди гур хигъэхъуащ. Иджы бысымхэр ди щIыналъэм фыныдогъэблагъэ. Зым и лэжьыгъэмкIэ адрейхэм щIэ куэдым зыхыдогъэгъуазэ, – жиIащ Къалмыкъ Республикэм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Джорджиев Виктор.
 • ХьэщIэхэр къытеувыIащ «Арт-экспресс» проектым и тхыдэм, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм ар IуэхуфIу къызэрилъытар, абы ехьэлIауэ яIэ мурадхэм. Къалмыкъым и лIыкIуэхэм СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и СурэтыщI-хэм я зэгухьэныгъэм щыщ зыбжанэм иратащ я республикэм и Лъэпкъ музейм теухуа альбомхэр.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Темыркъан Геннадий выставкэр къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ яхуищIащ икIи жиIащ декоративно-прикладной гъуазджэм щыщу гъущIым, къупщхьэм, пхъэм, ятIагъуэм къыхэщIыкIауэ ягъэлъагъуэ лэжьыгъэхэр къалмыкъ лъэпкъ щэнхабзэм и курыхыу зэрыщытыр.
 • Лэжьыгъэхэр щIэщыгъуэ ящыхъуащ гъуазджэр зи IэщIагъэу гъэлъэгъуэныгъэм зрезыгъэхьэлIахэми абы дихьэххэми. Къалмыкъым и сурэтыщIхэм я выставкэм феплъ хъунущ шыщхьэуIум и пэ пщIондэ.
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
 • Сурэтхэр Толгуров Камал трихащ.