ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Макъамэр фIыуэ зылъагъухэр

2017-07-15

  • Сочэ къалэм и Лазаревскэ районым щекIуэкIащ «Лазурная волна Сочи-2017» етIуанэ Дунейпсо Арт-музыкэ чемпионатыр. Абы щызэхуэсащ музыкэр фIыуэ зылъагъухэр, макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэхэр, уэрэджыIакIуэ гупхэр, Абхъазым, Армением, Белоруссием, Куржым, Молдавием, Украинэм, Осетие Ипщэм, Узбекистаным, Адыгейм, Дагъыстэным, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Шэшэным, Ингушым, Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Сочэ, нэгъуэщI къалэхэм, областхэм, крайхэм я еджапIэ нэхъыщхьэ-хэм щIэсхэр.
  •  
  • КъызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщI, Дунейпсо, Урысей Арт- комитетхэм я вице-президент, Бетыгъуэн Iэуес и псалъэм къыхигъэщащ музыкэ чемпионатым творческэ цIыхухэм, профессиональнэ уэрэджыIакIуэхэм, къэфакIуэхэм, зэчий зыбгъэдэлъ щIалэгъуалэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр. Нэхъыщхьэращи, зэхыхьэм хэтхэм Iэмал яIащ тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм щекIуэкIа зэIущIэхэм, мастер-классхэм, зэныбжьэгъугъэм и пшыхьхэм щызэрыцIыхуну, щызэпсэлъэну, я IэзагъхэмкIэ щызэхъуэжэну.
  • Зэхьэзэхуэм и къэпщытакIуэ гупым и Iэтащхьэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ къэрал и институ-тым уэрэд жыIэнымкIэ и къудамэм и унафэщI, Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш, Осетие Ипщэ республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ, Кавказым и «Дыщэ микрофон» саугъэт нэхъыщхьэр зыхуагъэфэща Даур Иринэ жиIащ зэпеуэм хэтахэм Iуэхум фIыуэ зэрызыхуагъэхьэзырар, жанркIэ зэщхьэщыкIыу икIи щIэщыгъуэу зыкъызэрагъэлъэгъуар, ягъэзащIэ уэрэдхэм я купщIэр зыхащIэу ахэр утыку зэритар. Абы дыщIигъужащ языныкъуэ лэжьыгъэхэр дуней псом и къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм щыбгъэлъэгъуэнуи зэрыуасэншэм.
  • КъэпщытакIуэ гупым хэтащ Куржым, Осетие Ипщэм щIыхь зиIэ я артист, Кавказым и «Дыщэ микрофон» саугъэт нэхъыщхьэр зыхуагъэфэща, Урысейм ис лъэпкъхэм я Артиадэм и лауреат Гуцати Нодар, Абхъаз Республикэм щэнхабзэмкIэ и министерствэм ЦIыхубэ творчествэмкIэ и центрым и унафэщI, Абхъаз Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Щэнхабзэм и лIыхъусэжь» дунейпсо орденыр зрата Кварчие Нури, Осетие Ищхъэрэ – Аланием и Бгы къэрал мэкъумэш университетым Художественно-эстетикэ гъэсэныгъэмкIэ и центрым и унафэщI, Осетие Ищхъэрэ – Алание Республи-кэм щIыхь зиIэ и артисткэ Фадзае-вэ ФатIимэ сымэ. Абыхэм жа- Iащ зэхьэзэхуэм хэтахэм утыку кърахьахэр ягу зэрырихьар, къэрал, дунейпсо музыкэ щэнхабзэм и уэрэд нэхъыфIхэр екIуу зэрагъэзэщIар гуапэ зэращыхъуар.
  • УнэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм пашэ щыхъуащ: Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым и студент Дидан Аслъэн, Налшык къалэм ГъуазджэхэмкIэ и школ №1-м щIэсхэу ЛъэмытхьэщIАланрэ Бондарев Валерийрэ, Армением хыхьэ Гюмри къалэм щыщ Саркисян Андраник, Абхъазым къикIа Джарсалие Алинэ, Волгоград къалэм щыщ Коротаевэ Александрэ, Шэшэным икIа Парсановэ Таисие, Ингушым и лIыкIуэ Алие-вэ Айнэ сымэ. Апхуэдэу зэхьэзэхуэм къыхэжаныкIауэ къыщалъытащ Владикавказ къалэм и Бгы мэкъумэш университетым и уэрэджыIакIуэ ансамблыр, Цхинвал дэт музыкэ училищэм и хорыр, Лазаревскэ ЦНК-м и Шапсыгъ щэнхабзэ центрым лъэпкъ музыкэмкIэ и оркестрыр, Сочэ къалэм лъэпкъ щэнхабзэмкIэ и Лазаревс-кэ центрым урыс щэнхабзэмкIэ и къудамэм и камернэ хорыр, нэгъуэщIхэри.
  • Зэхьэзэхуэм хэтахэу Тедеевэ Дианэ (Владикавказ), Кабисов Сармат (Осетие Ипщэ), Сапьянов Степан (Волгоград), Шкурко Валентинэ (Украинэ), Чхеридзе Нино (Куржы), Мамилов Микаил (Ингуш) сымэ тепсэлъыхьащ Iуэхум зэрыхэтам, ар телъыджэ, гукъинэж зэращыхъуам икIи етIанэгъи абы зыкъыщагъэлъэгъуэну зэрыщыгугъыр.
  • ГЪУКIАКЪУЭ Идар.