ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2017-07-15

 •   Бадзэуэгъуэм и15, щэбэт
 •  ЩIалэгъуалэр IэпщIэлъапщIагъэм хуэгъэсэным и дунейпсо махуэщ
 •  1776 гъэм Милан къалэм (Италие) къыщызэIуахащ дуней псом цIэры-Iуэ щыхъуа «Ла Скала» театрыр.
 •  1812 гъэм урысыдзэр Наполеон зэрытекIуам и щIыхькIэ хьэрэкIытIэхэр щыдрагъэлъэтеящ Петербург щыIэ Петропавловскэ быдапIэм.
 •  1923 гъэм СССР-м къыщызэрагъэпэщащ «Аэрофлот» къэрал авиакомпаниер. Абы и япэ рейсыр а махуэ дыдэм ищIащ – Москва икIыу Новгород Ищхъэрэ къалэм кIуахэр ишащ.
 •  
 • 1939 гъэм Бахъсэн, Аруан, Iуащ-хьэмахуэ щIыналъэхэм район газетхэр къыщыдэкIыу хуежьащ.
 • 1957 гъэм РСФСР-м и гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэм я лIыкIуэхэм я кIэух концертыр Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м щекIуэкIащ.
 • 1970 гъэм ГАЗ-24 «Волга» совет автомобилыр куэду къыщIагъэкIыу щIадзащ.
 • 1975 гъэм, дунейм апхуэдэ къыщымыхъуауэ, Совет Союзым и «Союз-19», Америкэм и Штат Зэгуэтхэм и «Аполлон» кхъухьитIыр зы махуэм хьэршым лъэтащ. МахуитI дэкIри, ахэр хьэршым щызэпыуващ икIи ди космонавтхэу Леонов Алексейрэ Кубасов Валерийрэ, США-м и астронавтхэу Стаффорд Томас, Брэнд Вэнс, Слейтон Дональд сымэ хьэршым къэхутэныгъэхэр зэгъусэу щрагъэкIуэкIауэ щытащ.
 • 1990 гъэм Урысейпсо къэрал телерадиокомпаниер (ВГТРК) къызэрагъэпэщащ, абы и унафэщIу ягъэуващ журналист, тхакIуэ Попцов Олег.
 • Къэрал лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и юрист Шакъ Беслъэн къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • КъэфакIуэ, хореограф, СССР-м и цIыхубэ артист Эсамбаев Махьмуд къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • IуэрыIуатэдж, литературэдж, критик, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Пщыбий Инал къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ашэбокъуэ Леонид и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Адыгэ усакIуэ Балъкъыз Батий и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.
 • Къэрал лэжьакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист Башорэ Хьэмид и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 26 – 28-рэ, жэщым градус 16 – 18 щыхъунущ.
 •  
 • Бадзэуэгъуэм и 16, тхьэмахуэ
 • 622 гъэр Муслъымэн махуэгъэпсым и щIэдзапIэщ. Мухьэмэд Бегъымбарыр Мэккэм икIри Мадинэм кIуащ.
 • 1790 гъэм США-м и Конгрессым унафэ къищтащ къэралым и къалащхьэщIэ Вашингтон щаухуэну щIыр хухэхыным теухуауэ.
 • 1909 гъэм автомобилхэр къыщIэзыгъэкI «Ауди» компаниер къызэрагъэпэщащ.
 • 1932 гъэм Донецк областым и къалащхьэр Артёмовск (иджы Бахмутщ) ирахри, Сталинэ (иджы Донецкщ) яхьащ.
 • 1944 гъэм нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжу хуит къэхъужа Минск къалэм партизанхэм парад щрагъэкIуэкIащ.
 • 1945 гъэм США-м и Тринити полигоным (Нью-Мексикэ штатым щыIэм) дунейм щыяпэу атомнэ бомбэм и лъэщагъыр щагъэунэхуащ. А гъэ дыдэм Америкэм и Штат Зэгуэтхэм а Iэ- щэ шынагъуэр щридзыхащ Японием и Хиросимэ (шыщхьэуIум и 6-м), Нагасаки (шыщхьэуIум и 9-м) къалэхэм.
 • 1956 гъэм Карело-Финскэ ССР-р Карелие АССР-ру зэрахъуэкIащ. Иджыпсту ар УФ-м хыхьэ Карелие Республикэщ.
 • 1965 гъэм къызэIуахащ Монблан бгым (Альпхэр къуршхэм я щыгу нэхъ лъагэ дыдэм) кIуэцIрыкI гъуэгур. Абы зэпищIащ Франджым и Шамони, Италием и Курмайор къалэхэр.
 • 1979 гъэм Хъусейн Саддам Иракым и президент хъуащ.
 • 1990 гъэм Украинэ ССР-м и Радэ Нэхъыщхьэм а республикэр зыми и унафэ щIэмытыным теухуа декларацэр къищтащ.
 • ТхакIуэ КIэрэф Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 95-рэ ирокъу.
 • СССР-м спортымкIэ и мастер, къэралым щэнейрэ и чемпион, КъБР-м физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къуэдзокъуэ Анатолий и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Украинэм и ЛIыхъужь Роговцевэ Адэ и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Искусствоведенэм и доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэлбахъуэ Борис и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, музыкант, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Къэрэшей-Шэрджэсым и цIыхубэ артист Лепс Григорий (и унэцIэ дыдэр Лепсверидзещ) и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, композитор цIэрыIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Агутин Леонид и ныбжьыр илъэс 49-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 26 – 28-рэ, жэщым градус 17 – 19 щыхъунущ.
 •  
 • Бадзэуэгъуэм и 17, блыщхьэ
 • Урысейм и Дзэ-Тенджыз флотым и авиацэм и махуэщ
 • Этнографым и махуэщ
 • Корее Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • Финляндием щагъэлъапIэ Демократием и махуэр
 • 1775 гъэм США-м дунейм щыяпэу къыщызэIуахащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм папщIэ сымаджэщ.
 • 1868 гъэм Японием и къалащхьэр Токио яхьащ, Киото ирахри.
 • 1918 гъэм Урысейм и иужьрей император Николай ЕтIуанэри абы и унагъуэри Ипатьевым и унэу Екатеринбург дэтым и щIыунэм щаукIащ.
 • 1918 гъэм Сыбыр Республикэ къызэрагъэпэщащ. А гъэ дыдэм щэкIуэгъуэм и 3-м абы теухуа унафэр якъутэжащ.
 • 1942 гъэм Сталинград папщIэ екIуэкIа зауэм щIидзащ.
 • 1945 гъэм ЕтIуанэ дунейпсо зауэм текIуэныгъэр къыщызыхьа къэралхэм я Iэтащхьэхэм я Потсдам конференцыр (бадзэуэгъуэм и 17 – шыщхьэуIум и 2-хэм екIуэкIар) къызэIуахащ.
 •  1967 гъэм Лениным и цIэр зэрихьэу Арщыдан щыIэ колхозым Ленин орденыр къратащ.
 •  1976 гъэм Монреаль (Канадэ) ХХI Гъэмахуэ Олимп джэгухэр къыщызэIуахащ.
 •  Дипломат, Дунейпсо олимп комитетым и унафэщIу щыта Самаранч Хуан Антонио къызэралъхурэ илъэс 97-рэ ирокъу.
 •  КъШР-м и Правительствэм и УнафэщIу лэжьа Уэз Анатолий и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 •  Нэмыцэ политик, Германием и канцлер Меркель Ангелэ и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 •  Урысей тхакIуэ Арбатовэ Марие (и унэцIэ дыдэр Гаврилинэщ) и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 •  Шэрджэс сурэтыщI Къардэн Мухьэдин и ныбжьыр илъэс 49-рэ ирокъу.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 – 30, жэщым градус 18 – 21-рэ щыхъунущ.