ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдокъуэ Муратрэ Стародубцев Антонрэ я пшыхь

2017-07-15

  • Сэралъп Мадинэ и арт-центрым бадзэуэгъуэм и 30-м щекIуэкIынущ «Дуэты» проектым и япэ концертыр. Ар зэгъусэу къызэрагъэпэщащ «Август» медиацентрымрэ Сэралъп Мадинэ и артцентрымрэ.
  •  
  • Пшыхьым хыхьэу Стародубцев Антон – скрипкэ, КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат фортепианэ еуэнущ. Абы и программэм къызэщIрагъэубыдэнущ Бах Иоганн, Дебюсси Клод, Бетховен Людвиг, Къэбэрдокъуэ Мурат сымэ я лэжьыгъэхэр.
  • «Дуэты» проектыр зэхагъэуващ камернэ музыкэм и пшыхь зыбжанэу. Абы и программэм хагъэхьащ дунейпсо классикэ музыкэм и макъамэ телъыджэхэр, композитор Къэбэрдокъуэ Мурат и лэжьыгъэщIэхэр.
  • «КъБР-Медиа» ГКУ-м и пресс-IуэхущIапIэ.