ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Аргуэру хамэхэр я тегъэщIапIэ?

2017-07-15

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым мыгувэу щыIэну зэхьэзэхуэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкымрэ» «Армавир»-мрэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ щэбэт кIуам Псыхуабэ щрагъэкIуэкIащ.
  •  
  • Япэ дивизионым къыхагъэкIыжа иужькIэ «Спартак-Налшыкым» хэта щIалэхэм я нэхъыбэр ди къэралым и щIыпIэ куэдым къыщыщIидзащ. Абыхэм я пIэкIэ къащтахэм е зыхагъэхьэну загъэхьэзырхэм я къарур здынэсыр зэхэгъэкIынымкIэ сэбэп хъуащ етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым и командэ нэхъыфIхэм ящыщ «Армавир»-м драгъэкIуэкIа зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр. Джэгум и кIэух дакъикъэхэм къыхудагъэкIа топ закъуэм и зэранкIэ ди щIалэхэр 0:1-уэ къыхагъэщIащ.
  • «Спартак-Налшыкым» хэту щэбэт кIуам джэгуахэм уахэплъэмэ, нэрылъагъу мэхъу аргуэру ди тренерхэм хамэ щIыпIэ кърашахэр тегъэщIапIэ зэращIыр. Дыдейхэм ящыщу «Армавир»-м пэщIэтыну япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ къихьар Мейкъуапэ и «Дружба»-м кърашыжа гъуащхьэтет Щоджэн Борис, Нэзрэн и «Ангушт»-м щыIа гъуащхьэхъумэ Абазэ Астемыр, налшыкдэсхэм къахэнэжа Тебэрды Тимур, Каркаев Алим, ЛIуп Ислъам сымэщ. Адрейхэу Муслуевыр, Шахтиевыр, Захарченкэ, Магомадовыр, Михайленкэ, Медниковыр зыцIыхур мащIэ дыдэщ икIи абыхэм япэхъун Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым иджыри къэс щыхуамыгъэсауэ фIэщщIыгъуейщ.
  • КъыкIэлъыкIуэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр «Спартак-Налшыкым» дригъэкIуэкIынущ Мэхъэчкъалэ и «Легион-Динамо»-м.
  • Темыр Дисанэ.