ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-07-15

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 17
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Сосмакъ Валентинэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 УсакIуэ Бегиев Абдулыхь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «ХьэрычэтыщIэхэм я алыфбей». ХьэрычэтыщIэ КIуэкIуэ Нурхьэлий (12+)
 • 8.40 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «Тёре» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 БейцIыкIу Заур и фэеплъ кикбоксингымкIэ республикэ турнир зэIухам къратыкI репортаж (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ДэкIуеипIэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Апажэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «Iуэху еплъыкIэ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 18
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 Евтушенкэ Евгений къызэралъхурэ илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу. УсакIуэр щагъэлъапIэ пшыхь Налшык щекIуэкIащ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 БейцIыкIу Заур и фэеплъ кикбоксингымкIэ республикэ турнир зэIухам къратыкI репортаж (12+)
 • 9.05 «ДэкIуеипIэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Апажэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.35 «Усэхэр». Мыкъуэжь Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «СабийгъэгуфIэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр». Хэку зауэшхуэм и ветеран Таппасханов Чаммакъ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ЛъагапIэ». УсакIуэ Мыкъуэжь Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Ракурс». Налшык къалэ дэт ГъуазджэхэмкIэ сабий еджапIэ №1 (6+)
 • 21.15 «Дыгъэм и деж хьэщIапIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 19
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.35 Къэбэрдей-Балъкъэрым и артист ныбжьыщIэхэр зыхэт концерт (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Узикъуэшщ!..». Кулиев Къайсынрэ Джусойты Нафирэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «ЛIэщIыгъуэр зейхэр». КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». Анестезиолог-реаниматолог Абазэ Иннэ (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 20
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «ЛIэщIыгъуэр зейхэр». КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Узикъуэшщ!..». Кулиев Къайсынрэ Джусойты Нафирэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Узикъуэшщ!..». Кулиев Къайсынрэ Джусойты Нафирэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». Анестезиолог-реаниматолог Абазэ Иннэ (12+)
 • 9.45 «Жомакъ, жомакъ жолунга» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Илъэсхэмрэ уэрэдхэмрэ». «Минги тау» уэрэдыр зратхам теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.25 Мультфильм(6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ…» (12+)
 • 19.55 «КъэкIуэнур зейхэр». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Абазэ Маритэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «ФIым телэжьэн». Дзэлыкъуэкъуажэ дэт прогимназие №1-р (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гусман Юлий (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Ракурс». Налшык къалэ дэт ГъуазджэхэмкIэ са- бий еджапIэ №1 (6+)
 • 7.25 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ…» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гусман Юлий (12+)
 • 8.25 «ФIым телэжьэн». Дзэлыкъуэкъуажэ дэт прогимназие №1-р (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «КъэкIуэнур зейхэр». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Абазэ Маритэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.40 «Ойнай-ойнай». ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «Жьым фымыщI и жагъуэ». Ныкъуэдыкъуэхэмрэ зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ папщIэ Налшык къалэ дэт интернатыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Къуажэдэсхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу гуфIэгъуэ пшыхь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Дыгъэм и деж хьэщIапIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Жьым фымыщI и жагъуэ». Ныкъуэдыкъуэхэмрэ зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ папщIэ Налшык къалэ дэт интернатыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Диденкэ Николай (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Къуажэдэсхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим къызэралъхурэ илъэси 105 щрикъум ирихьэлIэу гуфIэгъуэ пшыхь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.20 «Спортым и лъагапIэхэм хуокIуэ» (12+)
 • 17.45 «Фэеплъ». Хэку зауэшхуэм хэтахэм я фэеплъ сын Булунгу къуажэм къызэрыщызэIуахам теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Нобэ, пщэдэй» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.20 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». ДыщэкI Богомо-ловэ Тамарэ (12+)
 • 19.50 «Насып». КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Кулиев С. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.20 «Республикэм щыхъыбархэр». «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.35 «ЛIэщIыгъуэм и цIыху». Осетие Ищхъэрэ – Ала-нием и цIыхубэ тхакIуэ Джусойты Нафи и фэеплъу (12+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 23
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «Насып». КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Кулиев С. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Спортым и лъагапIэхэм хуокIуэ» (12+)
 • 7.15 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр». Хэку зауэш- хуэм и ветеран Таппасханов Чаммакъ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.20 «Классикэр псоми папщIэ». Россини Джоаккино (12+)
 • 8.30 «ЛIэщIыгъуэм и цIыху». Осетие Ищхъэрэ – Ала- нием и цIыхубэ тхакIуэ Джусойты Нафи и фэеплъу (12+)
 • 8.50 «Республикэм щыхъыбархэр». «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.10 «Нобэ, пщэдэй..» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.30 «Гухэлъ макъамэхэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.55 Мультфильм (6+)
 • 16.15 Думэн Мурэдин. «Хьэбалэрэ Хьэбашэрэ». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Бгыхэмрэ мывэхэмрэ я лъахэ». Ещанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.20 Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ИгъащIэкIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 19.55 «Лъэхъэнэгъу». Третьяк Татьянэ (12+)
 • 20.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 17
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Лев драгъэкIуэкIа интервью (12+)
 • 17.50 «Адэхэмрэ бынхэмрэ». Ток-шоу (12+)
 • 18.30 «УзэщIакIуэхэр» (12+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 18
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 «Географиер щадж дерсхэр».
 • 18.05 «Зэманым и лъэужь» (12+)
 • 18.40 «КъБР-м и радиор илъэс 90 ирокъу». КъБР-м и радиом и юбилей (12+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 19
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 «Тхыдэм щыщ напэкIуэцIхэр». Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу.
 • 18.15 «Тщымыгъупщэн папщIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Дахагъэм хуэлэжьэн» (12+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 21
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.20 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 17.40 «Макъамэм и лъахэ» (12+)
 • 18.20 «IэщIагъэлIхэр» (12+)
 • 18.35 «Ди щIэинхэр» (12+)
 • 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 22
 • 8.00, 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Сабийм Хэкур къызэрыщыхъур» (12+)
 • 8.45 «Нобэ япщэфIахэр» (12+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 23
 • 10.20 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •   
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 17
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 ЦIыхуитIым зэдыжаIэ уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.40 Шпол Т. «Уэздыгъэ щхъуантIэ» радиоинсценировкэр
 • 12.4013.00 «Фи махуэ фIыуэ, ныбжьэгъухэ!». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 16.2516.50 КъБР-м и радиор илъэс 90 ирокъу. «Макъамэмрэ гъащIэмрэ» циклым щыщщ. КIуж Борис (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 Таурыхъ кIэщIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18. 3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  Гъубж, бадзэуэгъуэм и 18
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «Усыгъэм и толъкъунхэр». IутIыж Борис (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.40 «ЗэфIэкI уиIэ – умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «Дыгъэ бзий». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Дохутырыр къыдогъэблагъэ»
 • 13.4514.00 «Шахерезада» таурыхъыр. Ещанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Адыгэхэр: тхыдэмрэ хабзэмрэ» циклым щыщщ. Мамбэт Хьэлым. (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 Аттоев М. «Къузгъун» гушыIэ рассказыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Зэгъусэу дыкъоджэ. Локияевэ Ж. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Шэрхъ зыщIэт радио»
 • 12.3012.45 «Уэрэ уи цIэмрэ». Ещанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4513.00 Мамбэт Мадинэ уэрэд жеIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 Концерт. «Фэр папщIэ»
 • 16.2516.50 КIэбышэ Лилэ. «Гыбзэ» радиорассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 «Макъамэхэр»
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр»
 • 18.3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  Махуэку, бадзэуэгъуэм и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «Дэбагъуэ дадэ и хъыбархэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.30 Литературэрэ макъамэу зэхэлъ композицэ. «Иджыри псори жызмыIами». КIыщокъуэ Алим къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу
 • 12.3012.45 КIыщокъуэ Алим и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 КъБР-м и радиор илъэс 90 ирокъу. «70-80 гъэхэм я уэрэдхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Хэкупсэу гъэсэн»
 • 13.4514.00 Мэзыхьэ Борис. «Фэбжь» инсценированнэ рассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «Шахерезада» таурыхъыр. ЕплIанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18. 3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  Мэрем, бадзэуэгъуэм и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7. 10, 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.257.45 КIыщокъуэ Алим. «Адэ» радиопостановкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 Ретро-радио. 70-80 гъэхэм я уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Зэгъусэу дыкъоджэ. КIыщокъуэ Алим (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Винил-кафе»
 • 12.3012.45 Мэз псэущхьэхэм ятеухуа таурыхъхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 КIыщокъуэ Алим. «Кхъужьей къудамэ къысхуэшэ»
 • 13.2513.40 «Си уэрэдхэм сыщопсэу». Тхьэбысым Умар (адыгэбзэкIэ)
 • 13.4014.00 «Алтынкъол» фестивалыр. Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18. 3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 22
 • 10.1011.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 12.1012.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.2512.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4013.00 Литературэрэ макъамэу зэхэлъ композицэ. «Иджыри зы вагъуэ пыгъанэ, лъагъуныгъэ». КIыщокъуэ Алим (адыгэбзэкIэ)
 •  Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 23
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Нало Заур. «Хъурсанэ» радиорассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1013.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Дельмар В. «Пщэдейрей махуэм гъуэгу ет» радиоспектаклыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 17
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 – «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 – «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 – «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 – «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 – «Спортым теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 – «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 – «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 •  
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 18
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 – «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 – «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 – «Жай кезиу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 – «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 – «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 – «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 – «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 – «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 – «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 10.05 – «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 – «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Гукъыдэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 – «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 – «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 – Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 – «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.302.00 «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21. 00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 – «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 – Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 – «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 – «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 – «Лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэ дахэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 – «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 – «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Сабиигъуэм и дуней»
 • 15.35 – «Кавказым и макъхэр»
 • 16.05 – «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 – «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20 – Адыгэ уэрэдыжьхэр
 • 16.45 – «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 – «Лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэ дахэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 – «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 – «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 – «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 – Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 – «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 – «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 – «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 – «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.35 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 – «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 – «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 – «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 – «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.35 – «Сабиигъуэм и дуней» (6+)
 • 18.50 – «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 19.05 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 – Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 – «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 – «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 22
 • 7.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 – «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 – «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 – «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 – «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 – «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 – «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 – «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 – «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 – «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 – «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 – «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 – «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр:
 •  8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 – «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 – «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 – «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 – «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 – «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 – «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 – «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 – «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 – «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 – «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)