ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Балъкъыз Къантемыр: Си адэращ топджэгум сыхэзышар

2017-07-11

 • Иджыблагъэ Мэзкуу и «Спартак» академием щекIуэкIащ 2001 гъэм къалъхуахэм футболымкIэ я урысейпсо чемпионатым и кIэух зэхьэзэхуэ. Ар къызэрыщыхъуам топсэлъыхь «Спартак-Налшыкым» и ныбжьыщIэ командэм и капитан Балъкъыз Къантемыр.
 • - Ди псалъэмакъым и пэщIэдзэу зэдгъэщIэну дыхуейт топджэгум узэрыхыхьа щIыкIэр?
 • - Си адэращ топджэгум сыхэзышар. Абы щыгъуэм си ныбжьыр илъэситху хъууэ арат. ИужькIэ Нарткъалэ и «Нарт» командэм и футбол школым сыхатхащ икIи аращ джэгун щыщIэздзар. Абы сэ нэхърэ нэхъыжьхэм ягъусэу сыхэтащ икIи а Iуэхугъуэм сипсыхьауэ къызолъытэ. Зы зэхьэзэхуэ гуэрым хъарзынэу зыкъыщыдгъэлъэгъуати, сытегушхуэри «Спартак-Налшыкым» сыкIуэну мурад сщIащ. ТхьэмахуэкIэ къыскIэлъыплъа иужькIэ, ди республикэм и командэ нэхъыщхьэм сыхагъэхьащ.
 • - Иджы уэ гупым урикапитанщ. Сыт хуэдэ къалэнхэр уи пщэм къыдэхуэрэ?
 • - Псом япэрауэ, ар жэуаплыныгъэшхуэщ. КъищынэмыщIауэ, пашэу ущытыну уегъасэ икIи гупыр щытыкIэ гугъум щихуам и деж уэ тебгъэгушхуэну уи пщэ къыдохуэ. Ар джэгупIэ губгъуэм ущитым и закъуэкъым, атIэ зэхьэзэхуэм зыщыхуэбгъэхьэзыркIи, уеблэмэ зыщыбгъэпсэхукIи.
 • - Зыгъэсэныгъэхэр дауэ екIуэкIрэ? Сыт хуэдэ зэпеуэхэм иджы фыхэтыну зывгъэхьэзыррэ?
 • - Дэ сыт щыгъуи зыдогъасэ, тхьэмахуэм фIэкIа къэмынэу. А махуэм зэ- IуэщIэхэр идогъэкIуэкI. Иджыпсту дызыхэт Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэм ерыщу зыкъыщыдогъэлъа-гъуэ. Абы Iэмал къыдет гуп нэхъыфIхэм дапэщIэтыну.
 • - Ар мыIейуэ къывохъулIэ. Абы и щыхьэтщ иджыблагъэ Мэзкуу щевгъэкIуэкIа зэIущIэхэр.
 • - Зи ныбжьыр илъэс пщыкIухым щIимыгъуахэм Урысей Федерацэм футболымкIэ и чемпионатым и кIэух зэхьэзэхуэм ухэхуэну тынштэкъым. Абы папщIэ Кавказ Ищхъэрэм дыщытекIуэн хуейти, ар къыдэхъулIащ. Пэжщ, иужь джэгугъуэм ди насып къыщикIащ: ди хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэ Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-р хагъэщIащ, дэ очкоищ зыIэрыдгъэхьащ. Арати, япэ увыпIэр къэтхьри, Мэзкуу дыкIуэну Iэмал дгъуэтащ.
 • Къэралым и къалащхьэм хуабжьу зэпеуэ щхьэпэм дыщыхэтащ икIи ар адэкIи сэбэп къызэрытхуэхъунум шэч хэлъкъым. Сыти жыIи, Урысей Федерацэм ди ныбжьу итхэм я нэхъыфIхэм дапэщIэтащ икIи ди къарур здынэсыр зэдгъэлъагъужащ. Пэжщ, Iуэхур зытетыр къыдгурыIуэхукIэ япэ джэгугъуитIыр Мэзкуу и «Спартак»-мрэ Санкт-Петербург и «Зенит»-мрэ тфIахьащ, ауэ абыхэм яужькIэ мыIейуэ зыкъызэкъуэтхыжащ.
 • - Фи мурадахэр абы къыщэвэхъулIа?
 • - Хьэрхуэрэгъу лъэщхэм дадэджэгуурэ ди Iэзагъым зэрыхэдгъэхъуам арэзы дыкъищIащ. Абы щыгъуэми къэралым и командэ нэхъыфIи 8-м дахэхуакъыми, ар зэрыдгъэзэкIуэжыным ерыщу дыхущIэкъунущ.
 • Зытхыжар Хьэтау Ислъамщ.