ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бахъсэн щIыналъэм егъафIэ

2017-07-05

  • НыбжьыщIэхэм курыт школыр къызэраухым хуэщIа гуфIэгъуэ пшыхьхэр щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм. Абы къыкIэлъыкIуэу район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Руслан ирагъэблэгъащ еджэным къыхэжаныкIа, дыщэ медалкIэ курыт школыр къэзыуха ныбжьыщIэ 81-рэ.
  •  
  • ГуфIэгъуэ зэхуэсым апхуэдэу хэтащ щIыналъэм и Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Сосналы Анатолэ, егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэм и унафэщI Абрэдж Тамарэ, усакIуэ икIи тхакIуэ, егъэджэныгъэм и ветеран Джэдгъэф Хъусен, къуажэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, курыт школхэм я унафэщIхэр, адэ-анэхэр.
  • - Фи гъащIэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу, – къыхигъэщащ Къанэмэтым и псалъэм, ныбжьыщIэхэм захуигъазэу. – ГъащIэм насыпрэ ехъулIэныгъэрэ щывиIэну, фи мурадхэм фалъэIэсыну!
  • Район, къуажэ администрацэхэм къабгъэдэкIыу ныбжьыщIэхэми, абыхэм    я адэ-анэхэми, егъэджакIуэхэми иратащ щIыхь тхылъхэр, саугъэт лъапIэхэр.
  • Зэхуэсыр къызэзыгъэпэщахэм Бахъсэн районым хыхьэ жылэхэм дэт курыт школхэр мы гъэм къэзыухахэм я цIэкIэ фIыщIэ яхуищIащ еджакIуэхэм я районпсо самоуправленэ советым хэт Жэмгъураз Дианэ.
  •  
  • КЪАРДЭН  Маритэ.