ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

РАН-м и къудамэ пашэхэм хабжэ

2017-07-04

 • Бахъсэн дэт нейтриннэ обсерваториер къызэрызэIуахрэ илъэс 50 зэрырикъум иращIылIа конференц щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.
 •  
 • Обсерваториер Iуащхьэмахуэ лъапэ деж щаухуауэ щытащ. Къыхэгъэщыпхъэщ абы и лэжьакIуэхэм папщIэ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм Нейтриннэ къуажэр зэрыщаухуар, инженер-техникэ инфраструктурэ объектхэр зэрыщаIэтар.
 • БНО-р къызэрагъэпэща нэужь, абы япэу щрагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм папщIэ къэралым саугъэткIэ гулъытэ къахуищIауэ щытащ.
 • КъызэрызэIуахрэ илъэс щэ ныкъуэ зэрырикъум ирырагъэхьэлIэщ, Урысей Федерацэм и щIэныгъэ академием физикэмкIэ и къудамэм ядернэ физикэмкIэ иIэ секцэм, РАН-м ядернэ къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым, Лебедев П. Н. и цIэр зезыхьэ физикэ институтым, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, КъБР-м и Правительствэр къадэIэпыкъукIэрэ къызэрагъэпэщри, ирагъэкIуэкIащ «Физика фундаментальных взаимодействий» фIэщыгъэр зиIа дунейпсо конференц.
 • Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и лIыкIуэхэр, КъБКъУ-м и ректорыр, абы и лэжьакIуэхэр, Бахъсэн нейтриннэ обсерваторэм и IэщIагъэлIхэр, РАН-м ядернэ къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и щIэныгъэлIхэр, нэгъуэщI куэди.
 • ЗэIущIэр къызэIузыха, КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий зэрыжиIамкIэ, обсерваторэр къызэрыунэху лъандэрэ КъБКъУ-р абы жыджэру долажьэ, адэкIи Iуэху щхьэпэхэр зэфIахыу зэрызэдэгъуэгурыкIуэнум шэч къызэрытримыхьэри къыхигъэщащ. Ар IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ адэкIи я къэхутэныгъэхэм хъер къапэкIуэну, ехъулIэныгъэхэр яIэну.
 • РАН-м ядернэ къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и унафэщI Кравчук Леонид къыщыпсалъэм зэхуэсым къекIуэлIахэм ягу къигъэкIыжащ обсерваторэр къызэрыунэхуар, абы и лэжьыгъэр егъэжьа зэрыхъуар, иджыпсту иригъэкIуэкI Iуэхухэр зыхуэдэр.
 • - Студентми аспирантми 60-м нэс ди деж практикэ щыIащ а зэманым къриубыдэу, нэхъыбэми я къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр пхагъэкIауэ ди деж щолажьэ. Абы къыхэкIкIэ, КъБКъУ-м и ректорыр тщIыгъуу, дэ иджыпсту яужь дитщ нейтриннэ физикэмрэ нейтриннэ астрофизикэмрэ зи лъабжьэ кафедрэ къызэдгъэпэщыну. ИтIанэ, ещанэ курсым нэсыху еджа нэужь, студентыр обсерваторэм папщIэ IэщIагъэлI хъуным хуэбгъэхьэзыр хъунущ. Дэ а унэтIыныгъэмкIэ IэщIагъэлI, щIэныгъэлI куэдым дахуэныкъуэщ.
 • Нейтриннэ, хьэрш бзийхэр зыдж, ехъулIэныгъэфI куэд зыIэрызыгъэхьа физик щIэныгъэлIхэм я зэхуэсым доклад купщIафIэ куэд щащIащ физикэм и элементарнэ частицэхэр къызэрахутэ щIыкIэхэм, абы епха ядернэ физикэмрэ космологиемрэ ятеу-
 • хуауэ.
 • Зэхыхьэр иуха нэужь ахэр обсерваторэм еблагъэхэри и лэжьэкIэхэм кIэлъыплъащ.
 • Махуэшхуэм иращIылIа зэхыхьэр щызэхуащIыжым КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ – егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ Бахъсэн нейтриннэ обсерваторэм и лэжьакIуэхэр игъэлъэпIащ зи унафэщI и министерствэм къыбгъэдэкI щIыхь тхылъхэмкIэ.
 • ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.