ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гулъытэ лъагэ

2017-06-29

 • Урысей Федекрацэм и щIалэгъуалэм я махуэр ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхуэс щекIуэкIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм. Районым и администрацэм и пресс-IэнатIэм      и лэжьакIуэ Щокъуий Iэминэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, администрацэм и унэм къыщызэрагъэпэща махуэшхуэ зэIущIэм щагъэлъэпIащ зыщеджэ школхэр, я егъэджакIуэхэр, адэ-анэхэр, зыщыщ къуажэхэр, Дзэлыкъуэ щIыналъэр я текIуэныгъэхэмкIэ, зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэ лъагэхэмкIэ зыIэта гупышхуэр.
 •  
 • ГуфIэгъуэ зэIущIэр къызэIуихащ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къудзэ Бей Iэуес. Район унафэщIым и цIэкIэ ар къызэхуэсахэм гуапэу ехъуэхъуащ махуэшхуэмкIэ.
 • - Нобэрей махуэр фи гъащIэм увыпIэшхуэ щызыубыдынухэм ящыщщ. Куэд щIакъым къэрал къэпщытэныгъэ ткIийхэр – экзаменхэр – ехъулIэныгъэкIэ зэрызэфIэфх-рэ. Иджы щIедзэ фи гъащIэм и IыхьэщIэм, – къыхигъэщащ Бейм. – Фымышынэ мурад инхэмрэ къалэнышхуэхэмрэ зыхуэвгъэувыжыну, фи акъылымрэ къарумрэ къахьы-нур куэд мэхъу, фытегушхуэ. Фи гъащIэ гъуэгур къыщыхэфкIэ, фыщымыуэ, зытевухуэнур фи гумрэ фи псэмрэ зыхуитхьэщIыкIа Iуэхугъуэрщ. ИтIанэщ ипэжыпIэкIэ насыпыфIэ фыщыхъунур, фыщалъхуа жылэми щIыналъэми сэбэп фахуэхъуу фыщыпсэуфынур. Гъуэгу махуэ фытеувэну сыфхуохъуахъуэ, щIалэгъуэ ныбжь дахэм итхэ!
 • Псори зэхэту цIыху 44-рэ ягъэлъэпIащ а махуэм. ЕгъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэм и унафэщI КъуэщIысокъуэ Ася и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ абыхэм я цIэ-унэцIэхэр.
 • - Мыгъэрей ЕГЭ-хэм балл лъагэхэр къыщызыхьахэм ящыщщ Вэрокъуэ ФатIимэ, Пыл Заринэ, Мэкъуш Имран, Малиновская Данэ, Жэмыхъуэ Рустам, Лыджыдэ Iэминэ, НэщIо Аслъэн, Нэмэз Дианэ, Къанкъул Маринэ, Мэргъущ Миланэ, Махъцы Саидэ сымэ, – жиIащ КъуэщIысокъуэм. – КъинэмыщIауэ, ныбжьыщIэ кудым ехъулIэныгъэфIхэр къыщахьащ щIыналъэпсо зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Апхуэдэу Пыл Заринэ, Лыджыдэ Iэминэ, Малиновская Данэ, Журтыбей Иннэ, КIэмыргуей Мухьэмэд, Щауэ Марьянэ, ЦIыпIынэ Динэ, Бабыгуей Руслан, НэщIо Лианэ сымэ щытекIуащ республикэпсо предмет олимпиадэхэм. Заринэ хъуащ «Илъэсым и еджакIуэ нэхъыфI-2016» икIи «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и щIыналъэ къудамэм и стипендиерэ Дзэлыкъуэ районым и администрацэм и Iэта-  щхьэм къыбгъэдэкI ахъшэ саугъэтрэ къыхуагъэфэщащ. Данэ япэ увыпIэр къыщихьащ «Илъэсым и еджакIуэ нэхъыфI-2017» зэпеуэм. Нэмэз Дианэ щытекIуащ Журналист ныбжьыщIэхэм я щIыналъэпсо зэхьэзэхуэм.
 • ХъыбарегъащIэ технологиехэмкIэ екIуэкIа зэпеуэм мы гъэм щIэныгъэ лъагэхэр къыщагъэлъэгъуащ 10-нэ классым и еджакIуэхэу Шыбзыхъуэ Астемыррэ Елъчэпар Къантемыррэ. Ахэр щытекIуащ «КъэкIуэнур зэгъусэу доухуэ» урысейпсо щIэныгъэ-техникэ конференцым, мехатроникэмкIэ, робототехникэмкIэ екIуэкIа республикэпсо олимпиадэхэм. «Инженерыр – IэщIагъэ хьэлэмэтщ» урысейпсо творческэ конференцым, нэгъабэ Москва щекIуэкIам, Астемыр щытекIуащ, абы щыхьэт техъуэ щIыхь тхылъым щIыгъуу Дзэлыкъуэ районым и администрацэм и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI ахъшэ саугъэти иратащ.
 • Зэхуэсым щаIэтахэм ящыщщ Къамылыкъуэ дэт курыт школым и10-нэ классым и еджакIуэ Къанкъул Алихъан. «Илъэсым и еджакIуэ нэхъыфI-2017» цIэр зыфIаща щIалэщIэм ахъшэ саугъэткIэ хуэуп-    сащ.
 •  Апхуэдэу яIэтащ спортымрэ физкультурэмкIэ ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрызыгъэхьа, ГТО-м къигъэув пщалъэхэмкIэ дыщэ дамыгъэхэр зыхуагъэфэща ныбжьыщIэ 22-рэ. Апхуэдэхэщ Гуэнгъэпщ Албэч, Тэхъу Аслъэн, ХьэшкIул Алим, Шыд Арсен, Бабыгуей Руслан, Мэржэхъу Альбинэ, Ныр Елдар, Токъмакъ Албэч, КъуэщIысокъуэ Алан, Батэ Аслъэнбэч, Къубалэ Индирэ, Уэзрокъуэ Аслъэн сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • «Динымрэ шыIэныгъэмрэ» республикэпсо зэпеуэм, «Адыгэ тхыгъэ» лъэпкъпсо зэхьэзэхуэм щытекIуа Мусэ Хьэсэнрэ гъуазджэмрэ щэнхабзэмкIэ республикэпсо, къэралпсо зэпеуэхэм я лауреат мызэ-мытIэу хъуа, дамыгъэ лъапIэ куэд зыхуагъэфэща Къущхьэ Ларианнэрэ Iэгууэшхуэ хуаIэту щагъэлъэпIащ районпсо зэхыхьэм. Пшыхьым щаIэтахэм ящыщу нэхъыщIэ дыдэт Малкэ дэт курыт школ № 3-м и 6-нэ классым щеджэ Дыгъужь Дианэ. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ «Вагъуэбэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэм, иужькIэ Королёв къалэм щекIуэкIа кIэух зэхьэзэхуэми пашэ щыхъуащ.
 • ЩIыналъэм и еджакIуэ нэхъыфIхэм ящыщ дэтхэнэми иратащ район администрацэм и Iэтащхьэм, щIыпIэ самоуправленэм и советым, «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и щIыналъэ къудамэм къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр. КъинэмыщIауэ, Дзэлыкъуэ щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэм къыбгъэдэ-кIыу абыхэм тыгъэ хуащIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр. Телъыджэ цIыкIурэ ину 100» я тхылъ гъэщIэгъуэныр. ЕджакIуэхэм нэмыщI зэхуэсым щагъэлъэпIащ егъэджакIуэхэм, адэ-анэхэм ящыщ зыбжани.
 • Шэч хэлъкъым, ныбжьыщIэхэм куэдрэ ягу илъынщ апхуэдэ гулъытэ лъагэр. Ирехъу ахэр дяпэкIэ къахьыну текIуэныгъэщIэхэм я щIэдзапIэ.
 • ЖЫЛАСЭ Маритэ.