ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дэрэжэгъуэр я нэгум къощ

2017-06-28

 • Курыт школхэр къэзыухахэм къыхузэрагъэпэщ гуфIэгъуэ пшыхьхэр, дэнэкIи хуэдэу, ди республикэми мы махуэхэм щекIуэкIащ. Жылагъуэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ а Iуэхугъуэхэм ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я егъэджакIуэхэмрэ нэмыщI, жыджэру хэтащ КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэхэр, щIыпIэ унафэщIхэр, адэ-анэхэр, нэхъыжьыфIхэр.
 •  
 • Шэджэм щIыналъэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ щIыпIэм и ныбжьыщIэхэм 11-нэ классыр къызэраухар. ЩIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы теухуа гуфIэгъуэ пшыхь мэрем кIуам щекIуэкIащ Шэджэм районым и курыт школхэм. Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм пшыхьым и пэ къихуэу щызэхуашэсащ школым зэрыщIэса илъэс 11-м къриубыдэу егъэджэныгъэм къыхэжаныкIа ныбжьыщIэхэр. Егъэджэныгъэм щаIа ехъулIэныгъэхэм, олимпиадэ зэмылIэужьыгъуэхэм зэрыщытекIуахэм папщIэ дыщэ медалхэмрэ щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ мы гъэм иратащ цIыху 65-м. Абыхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ Шэджэм район администрацэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артур.
 • - Сигуми си псэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу гъащIэм хувиIэ мурадхэмрэ хъуэпсапIэхэмрэ къывэхъулIэну, ди республикэр, къэралыр зэгушхуэн цIыху къыфхэкIыну, – жиIащ ТекIушэм. – ФIыщIэ ин яхузощI адэ-анэхэми апхуэдэ лъагапIэхэм фынэзыгъэса фи егъэджакIуэхэми.
 • Район унафэщIым къыбгъэдэкIыу саугъэт лъапIэхэр иратащ ныбжьыщIэхэм. Апхуэдэу фIыщIэ тхылъхэр яритащ зи гъэсэнхэм иригушхуэ егъэджакIуэхэми сабийхэр зыгъэса адэ-анэхэми.
 • НыбжьыщIэхэм гуапэу ехъуэхъуащ щIыпIэ самоуправленэм и советым и тхьэмадэ Уэдыжь Хьэсанш, егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэм и унафэщI Iэрыпщэ Жаннэ сымэ, нэгъуэщIхэри. Iэрыпщэр къызэхуэсахэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуа нэужь, кIэщIу къытеувыIащ мыгъэрей къэпщытэныгъэхэм къарикIуахэм. Абы зэрыжиIамкIэ, районым и курыт школхэр къэзыух цIыху 270-м ящыщу ныбжьыщIэ 33-м балл лъагэхэр (80-м къыщыщIэдзауэ 98-м нэс) къахьыфащ урысыбзэмкIэ, литературэмкIэ, обществознаниемкIэ екIуэкIа Зыуэ щыт къэрал экзаменхэмкIэ.
 • Курыт школыр къэзыухым теухуа пшыхь дахэ щекIуэкIащ районым хыхьэ Нартан жылэми. Абы дэт курыт школ №1-м ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуну къахуеблэгъат КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым  и къуэдзэ – КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ, КъБР-м и Парламентым и депутат Хочуев Рэмэзан, Шэджэм район администрацэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артур, егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэм и унафэщI Iэрыпщэ Жаннэ, Нартан къуажэм и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Фырэ Любовь сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • - Нобэ фэ, ныбжьыщIэхэ, балигъ гъащIэм лъэбакъуэщIэ хывочэ, – жиIащ Емузым, махуэшхуэр зейхэм захуигъазэу. – А гъащIэм ипэжыпIэкIэ насыпыфIэ фыщыхъуну, фи мурадхэр къывэхъулIэну, гупсысэ нэхухэр нахуапIэ хъуну сыфхуохъуахъуэ.
 • Гукъинэжу, нэгузыужьу екIуэкIащ гуфIэгъуэр. НыбжьыщIэхэр къафэм дэхуарзэт, дэрэжэгъуэр я нэгум къищу. Пшыхьым и кIэухыу ныбжьыщIэхэм псалъэ ятащ щIыналъэр, республикэр зэрыгушхуэн цIыху къахэкIын папщIэ, адэкIи ялъэкI къамыгъэнэну.
 •  
 • ЖЫЛАСЭ Маритэ.