ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Ю. А. къызэригъэувам тету, КъБР-м и Правительствэм и дачэр иратащ сабий ныкъуэдыкъуэхэр, зи лъэм тэмэму зэримыхьэхэр щагъэхъуж «Лэгъупыкъу» республикэ центрым

2017-05-19

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий къызэригъэувам тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм Долинск (Налшык, Сочэ и цIэр зезыхьэ уэрамдэкI, 3) щиIэ дачэмрэ абы иIыгъ щIымрэ 2017 гъэм накъыгъэм и 17-м иратыжащ сабий ныкъуэдыкъуэхэм, зи лъэм тэмэму зэримыхьэхэм щеIэзэ «Лэгъупыкъу» республикэ центрым.
  •  
  • ДяпэкIэ центрым зыщызыгъэхъуж цIыкIухэм тыншы-пIэ псори зыхэт псэупIэ, пщIантIэ зэIузэпэщ, минеральнэ псы зэрыт зыгъэпсыкIыпIэ яIэнущ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.