ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэхэу КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я цIэхэр зытетха фэеплъ пхъэбгъу

2017-05-19

  • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэхэу, Дон Iус Ростов хуит къэзыщIыжахэм яхэтахэу КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я цIэхэр зытетха фэеплъ пхъэбгъур пщэдей щагъэувынущ Ипщэ Федеральнэ университетым ЩIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и Кавказ Ищхъэрэ щIэныгъэ центрым.
  • Абы теухуа дауэдапщэм хэтынущ Къэбэрдей-Балкъэрым и Правительствэм и лIыкIуэхэр.
  • Мы Iуэхур диIыгъащ «Урысей дзэ-тхыдэ зэгухьэныгъэ» урысейпсо жылагъуэ-къэрал организацэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.