ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабий зеиншэхэм унэ ират

2017-05-19

  • Накъыгъэм и 15-м Тэрч щIыналъэм щыщ сабий зеиншэ зыбжанэм унэщIэхэр иратащ.
  •  
  • КъБР-м сабий зеиншэхэмрэ зи адэ-анэ я нэIэ щIэмытыж сабийхэмрэ защIэгъэкъуэным теухуауэ республикэм и Правительствэм къищта унафэм ипкъ иткIэ, ныбжьыщIэ 22-м папщIэ къатищу зэтет, щIыхьэпIитI зиIэ унэ Тэрч къалэ щаухуащ. КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ – егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министр Емуз Нинэ IункIыбзэIуххэр яритыжащ а унэр зейхэм. Ар ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ, узыншагъэ быдэ яIэну, унэщIэм насыпрэ гуфIэгъуэрэ къахудэкIуэну.
  • Мы Iуэхум хэтахэм ехъуэхъуащ Тэрч муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Дадэ МуIэеди. Унэ зратахэм къабгъэдэкIыу Хъущт Дианэ унафэщIхэм фIыщIэ къахуищIащ. Зэхыхьэр ягъэдэхащ мы щIыналъэм щыщ къэфакIуэхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ.
  •  
  • Фырэ  Анфисэ.