ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-19

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыху». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лъахэхутэ Шаханов Тимур къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Щам адыгэхэр. МамырщIэкъу ящыгъупщэжахэр» (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Тщыгъупщакъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Микрофоныр – сабийхэм». КIыщ Эльвирэ (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.25 «Сабиигъуэм и дуней». Психологым драгъэкIуэкIа псалъэмакъ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «Седьмая скорость». Автомобилистхэм папщIэ (16+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Сыжажэ Къылъшыкъуэ» тхылъыр утыку кърахьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.05 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Къуэжей Заурбэч (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Гъубж, накъыгъэм и 23
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Сыжажэ Къылъшыкъуэ» тхылъыр утыку кърахьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.05 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Къуэжей Заурбэч (12+)
 • 7.40     «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «ЕхьэкI-къехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ». УэрэджыIакIуэ ЩоджэнцIыкIу Аслъэн (12+)
 • 9.00 «Сабиигъуэм и дуней». Психологым драгъэкIуэкIа псалъэмакъ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «ФIым телэжьэн». Дзэлыкъуэкъуажэ дэт езанэ прогимназиер (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 2017 гъэр ЩIыуэпсым и илъэсу ягъэуващ. «ЩIым и тхылъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Езым и лъагъуэ». Балъкъэр лъэпкъ фащэ        зыд Кулиевэ Маринэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Бзэмрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Дирижёрыр Темыркъан Юрэщ». Рахманинов Сергей (12+)
 • 21.25 «Зыри тщыгъупщакъым». Хэку зауэшхуэм        хэта Хьэжнэгъуей Барэсбий. Малкэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зыри тщыгъупщакъым». Хэку зауэшхуэм хэта Хьэжнэгъуей Барэсбий. Малкэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.30 «ФIым телэжьэн». Дзэлыкъуэкъуажэ дэт езанэ прогимназиер (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Насып». Лэжьыгъэм и ветеран Жаппуевэ Зухра (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Кавказым папщIэ екIуэкIа зауэр». Телефильм (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.30 «Дирижёрыр Темыркъан Юрэщ». Рахманинов Сергей (12+)
 • 9.05 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.25 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирикэ концерт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 2017 гъэр ЩIыуэпсым и илъэсу ягъэуващ. «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Еджэгъуэ зэман». Налшык къалэ дэт 1-нэ еджапIэ-интернатыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Си гукъэкIыжхэр». УсакIуэ-уэрэдус Джэдгъэф Хъусен и ныбжьыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Зауэ щыIащ, ТекIуэныгъэ щыIащ!» Хэку зауэшхуэм теухуа сурэтхэр (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ»
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Махуэку, накъыгъэм и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 2017 гъэр ЩIыуэпсым и илъэсу ягъэуващ. «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.35 «Си гукъэкIыжхэр». УсакIуэ-уэрэдус Джэдгъэф Хъусен и ныбжьыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ»
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Зауэ щыIащ, ТекIуэныгъэ щыIащ!» Хэку зауэшхуэм теухуа сурэтхэр (12+)
 • 8.30 «Еджэгъуэ зэман». Налшык къалэ дэт 1-нэ еджапIэ-интернатыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирикэ концерт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 «Бгыхэмрэ мывэхэмрэ я лъахэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.40 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ…» (12+)
 • 19.50 «ЩIэныгъэм ухуэзышэ гъуэгу». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Малкандуев Хьэмид къызэралъхурэ илъэс 70 щрикъум ирихьэ-лIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, Италием и лъэпкъ ядернэ институтым и унафэщI Дэбагъуэ СулътIан (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Мэрем, накъыгъэм и 26
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЩIэныгъэм ухуэзышэ гъуэгу». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Малкандуев Хьэмид къызэралъхурэ илъэс 70 щрикъум ирихьэ-лIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ…» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Бгыхэмрэ мывэхэмрэ я лъахэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Спортым и лъагапIэхэм хуокIуэ» (12+)
 • 17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.30 «Бзэм и пшыналъэ». IутIыж Борис и цIэр зезыхьэ цIыхубэ литературэ театрыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Си лъахэ». Iэдииху чэщанэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Барама…» УэрэджыIакIуэ, композитор Жаникаев Эльдар и япэ концерт. ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Хуитыныгъэм игъэгушхуа акъылкIэ». Философие щIэныгъэхэм я доктор Эфендиев Сэлихь (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Щэбэт, накъыгъэм и 27
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Си лъахэ». Iэдииху чэщанэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэ-    лIэу. «Хуитыныгъэм игъэгушхуа акъылкIэ». Философие щIэныгъэхэм я доктор Эфендиев Сэлихь (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.10 «Барама…» УэрэджыIакIуэ, композитор Жаникаев Эльдар и япэ концерт. ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ щрикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща спорт зэхьэзэхуэм къратыкI репортаж (12+)
 • 17.55 «Плъыфэхэм я дуней». КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI Аккизов Екъуб и гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.00 «Псори ди IэмыщIэ илъщ». Экстремизмэмрэ терроризмэмрэ япэщIэтыным теухуауэ КъБР-м щрагъэкIуэкI лэжьыгъэр (12+)
 • 19.25 «Псэм и Iэужь». УсакIуэ Бицу Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ИгъащIэкIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.35 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 20.50 «Барама…» УэрэджыIакIуэ, композитор Жаникаев Эльдар и япэ концерт. КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, накъыгъэм и 28
 • 6.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 6.25 «Псэм и Iэужь». УсакIуэ Бицу Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ИгъащIэкIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.35 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 7.50 «Барама…» УэрэджыIакIуэ, композитор Жаникаев Эльдар и япэ концерт. КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.55 Мультфильм (6+)
 • 16.10 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 Журт Биберд. «Гуащэр зэрагъасэр». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 18.00 «ТекIуэныгъэм и гъуэгукIэ!» (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.00 «Нобэ, пщэдей…». Германием щыпсэу адыгэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 19.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Тау Пщыкъан (12+)
 • 20.05 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Узикъуэшщ!..». Кулиев Къайсынрэ Джусойты Нафирэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 •  
 •  »Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 •  
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 22
 •  
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Адыгэхэм я фэеплъ махуэм и щIыхькIэ екIуэкIа зэхыхьэм къратыкI репортаж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.10 «ЩIэныгъэмрэ бзылъхугъэмрэ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Керимовэ Р. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.40 КъБР-м и ТВ-р илъэс 60 ирокъу.
 •  
 • Гъубж, накъыгъэм и 23
 •  
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Ретро ТВ». РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.40 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» Iуащхьэмахуэ щIыналъэм хыхьэ Былым къуажэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 «УзэщIакIуэхэр». Публицист, этнограф Абаев Мысост.
 • 17.55 «Спортым и дуней». Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Тау Хьэсэнбий (12+)
 • 18.10 КъБР-м и ТВ-р илъэс 60 ирокъу. «ЦIэхэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Гугу Рашад (12+)
 •  
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 24
 •  
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 «Кулиев Къайсын и усэхэм дыкъоджэ».
 • 17.55 «ЦIыхумрэ зэманымрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.35 КъБР-м и ТВ-р илъэс 60 ирокъу. «Кэнжэ жыг хадэхэм я щIыналъэщ». Документальнэ фильм (12+)
 •  
 • Махуэку, накъыгъэм и 25
 •  
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 КъБР-м и радиор илъэс 90 ирокъу.     «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Хэку зауэшхуэм и зэманым щыIа радиор (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.40 «Ди щIэинхэр». Модельер Шахановэ    Фаризэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.20, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 «Адэхэмрэ бынхэмрэ». Ток-шоу (12+)
 • 18.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.40 КъБР-м и ТВ-р илъэс 60 ирокъу (12+)
 •  
 • Мэрем, накъыгъэм 26
 •  
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.20 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 17.40 «Дахагъэм хуэлажьэхэр». КъБКъУ-м архитектурэмкIэ, ухуэныгъэмкIэ, дизайнымкIэ и институт (12+)
 • 18.10 «Вагъуэбэ». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Азизов И. (12+)
 • 18.40 КъБР-м и ТВ-р илъэс 60 ирокъу (12+)
 •  
 • Щэбэт, накъыгъэм и 27
 •  
 • 8.00, 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 2017 гъэр ЩIыуэпсым и илъэсу ягъэуващ. «Дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ цIыхухэмрэ» (12+)
 • 8.45 «Нобэ япщэфIахэр» (12+)
 • 9.15 КъБР-м и ТВ-р илъэс 60 ирокъу (12+)
 •  
 • Тхьэмахуэ, накъыгъэм и 28
 •  
 • 10.20 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.10 – 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.15 – 10.30 «Гукъыдэж». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 12.10 – 12.40 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ»
 • 12.40 – 13.00 «Абы и гъащIэм и уэрэдхэм къыпащэ». Тетуев Ш. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 – 14.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 16.25 – 17.00 «Адыгэ уэрэдыжьхэмрэ абы и хъумакIуэхэмрэ» циклым щыщщ. КъардэнгъущI Зырамыку (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 – 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18. 30 – 19.00 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Гъубж, накъыгъэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.10 – 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.15 – 10.30 «Фэр папщIэ уэрэд жызоIэ». Мамбэт Мадинэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.10 – 12.40 «Зэчий уиIэ – умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.40 – 13.00 «Гупсэхугъуэ». Гулиев М. и гъащIэмрэ и творчествэмрэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 – 13.45 «Дохутырыр къыдогъэблагъэ»
 • 13.45 – 14.00 Балъкъэр уэрэдыжьхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.25 – 16.45 «Зэманым и лъэужьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 – 17.00 «Нартхэм ятеухуауэ жаIахэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 – 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 – 19.00 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 24
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.10 – 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.15 – 10.30 «ШыкIэпшынэм и макъамэр». Абаев С. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 – 12.30 «Шэрхъ зыщIэт радио»
 • 12.30 – 12.45 Таурыхъыр таурыхъым кIэлъыкIуэу (адыгэбзэкIэ)
 • 12.45 – 13.00 «Псэм и псэхугъуэ». Салпагаров И. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 – 14.00 Концерт
 • 16.25 – 16.50 КIыщокъуэ Алим. «ГущIэгъу» радиорассказ (адыгэбзэкIэ)
 • 16.50 – 17.00 «Макъамэхэр»
 • 18.25 – 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.30 – 19.00 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Махуэку, накъыгъэм и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.10 – 8.00 Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.15 – 10.30 «Усыгъэм и толъкъунхэр». Къагъырмэс Борис (адыгэбзэкIэ)
 • 12.10 – 12.30 «И чэзу дыдэщ»
 • 12.30 – 12.45 Додуев Аскэр. «Пщыхьэщхьэ пшэплъым и зэманым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.45 – 13.00 «Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу». Бэрэздж Барэсбий. «Адыгэхэр: тхыдэмрэ хабзэмрэ». Куэцэ Хьэжы и къекIуэкIыкIам теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 – 13.50 «Жэрдэмищэрэ зырэ»
 • 13.50 – 14.00 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.25 – 16.45 «Къуажэдэсхэм ящыгъупщакъым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.45 – 17.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 – 18.30 Усыгъэм и дакъикъэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18. 30 – 19.00 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Мэрем, накъыгъэм и 26
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7. 10, 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.25 – 7.45 ПщыхьэщIэ Мухьэжыр. «Адыгэ макъамэр зыгъэбзэрабзэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 – 8.00 Ретро-радио. 70-80 гъэхэм я уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.15 – 10.30 «Ныбжьэгъур уигу къыщыкIыжым деж». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Токумаев Жэгъэфар (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 – 12.30 «Винил-кафе»
 • 12.30 – 12.45 «ЦIыхуитIым зэдыжаIэ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.45 – 13.00 Шахмурзаев Сэхьид. «Бгыхэм я махуэгъэпс» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 – 14.00 КъБР-м и ТВ-р илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу. «Зэчийм и нэхур». Мамхэгъ  Анатолэ (адыгэбзэкIэ)
 • 16.25 – 16.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 – 17.00 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 – 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18. 30 – 19.00 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр»
 •  
 • Щэбэт, накъыгъэм и 27
 • 10.10 – 11.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 12.10 – 12.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.25 – 12.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.40 – 13.00 «Уэрэдыр уи  гъусэу си деж къэгъэзэж». Тубай Артур (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, накъыгъэм и 28
 • 10.10 – 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.25 – 11.00 Нало Заур. «ТIуанэ» радиоинсценировкэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.10 – 13.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Токумаев Жэгъэфар. «Ныбжьхэр» радиоспектакль (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 - «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 - «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 - «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 – «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 - «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 - «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 - «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Кавказым и макъхэр»
 • 16.05 – «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 - «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 – «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 – «Халкъны эсиндеди» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 – «Тхыдэм и дерсхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 – «Зэпсэлъэгъухэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 – «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Гъубж, накъыгъэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 – «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 – «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 – «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 – «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 – «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 – «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 – «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 – «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 – «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 – «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 24
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – Жаншэрхъ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 – «Борчуна кертичи». Конаков М. И фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 – «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Гукъыдэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 – «Борчуна кертичи». Конаков М. И фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 – «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 – Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 – «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 – «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Махуэку, накъыгъэм и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21. 00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 – «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 – Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 – «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 – «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 – «Гуапагъэм теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 – «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 – «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Сабиигъуэм и дуней»
 • 15.35 – «Кавказым и макъхэр»
 • 16.05 – «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 – «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20 – Адыгэ уэрэдыжьхэр
 • 16.45 – «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 – «Гуапагъэм теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 – «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 – Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Борчуна кертичи». Конаков М. и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 – «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 – «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 – «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 – Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 – «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Мэрем, накъыгъэм и 26
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 – «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 – «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 – «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 – «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 – «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 – «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 – «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.35 – «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 – «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 – «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 – «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 – «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.35 – «Сабиигъуэм и дуней» (6+)
 • 18.50 – «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 19.05 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 – Адыгэ уэрэдыжьхэр
 • 23.00 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 – «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 – «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 – «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Щэбэт, накъыгъэм и 27
 • 7.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 – «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 – «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 – «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 – «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 – «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 – «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 – «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 – «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 – «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 – «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 – «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 – «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 – «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 – «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 – «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, накъыгъэм и 28
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 – «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 – «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 – «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 – «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 – «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 – «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 – «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 – «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 – «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 – «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 – «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 – «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 – «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 – Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 – «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 – «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 – «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 – «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 – «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 – «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 – Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 – «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)