ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж

2017-05-13

  • Налшык къалэм и клиникэ сымаджэщ №1-м и лэжьакIуэхэм ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм ирихьэлIэу удз гъэгъахэр тралъхьащ медицинэм и лэжьакIуэу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъым. Ар илъэс 30 и пэкIэ дохутырхэмрэ медсестрахэмрэ я мылъкукIэ яухуащ. Хабзэ зэрыхъуауэ, зэхыхьэр ирагъэжьэным и пэ къихуэу, къызэхуэсахэр зауэм хэкIуэдахэм зы дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ.
  •  
  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Расторгуевэ Светланэ и лэжьэгъухэм ТекIуэныгъэм и махуэмкIэ щехъуэхъум, къыхигъэщащ: «Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ дохутыр, медсестра щэ бжыгъэхэр фронтым кIуэри, я къалэнхэр щIыхь пылъу ягъэзэщIащ. Къалэм и клиникэ сымаджэщ №1-р, мы гъэм илъэси 105-рэ ирикъур, Къэбэрдей-Балъкъэрым узыншагъэр щрагъэфIакIуэ и IуэхущIапIэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ. Зауэ зэман гугъухэм щыгъуэ ар икIи Урысей Ипщэм и сымаджэщ нэхъ ин дыдэхэм хабжэрт. Абы уIэгъэ хъуа зауэлI мин бжыгъэхэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэжырт, фронтым Iухьэжын папщIэ. Ди дохутыр, медсестра зыбжанэ зауэм къикIыжакъым, ауэ абыхэм зэрахьа лIыгъэр зыщыдгъэгъупщэркъым. Хабзэр, нэхъыжьхэм я фэеплъыр зыхъумэ гупым фIыщIэ фхуэфащэщ».
  • Сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Хъубий Марат бжыгъэ шынагъуэхэр зэIущIэм къыщихьащ: «Хэку зауэшхуэм и зэманым хэкIуэдащ е хъыбарыншэу кIуэдащ медицинэм и лэжьакIуэ мин 85-рэ. Абыхэм ящыщу мини 5-р дохутырт, мини 9-р медсестрат, мин 71-р санитарт. ЗауэлIхэм яужькIэ нэхъыбэу хэкIуэдар медицинэм и лэжьакIуэхэращ. 1941 гъэм фронтым Iухьа санинструкторхэр абы зэрыIутыр, ику иту къапщтэмэ, секунд 40-т. Ар ящIэ пэтми, уIэгъэ хъуахэм псэемыблэжу ядэIэпыкъурт, губгъуэм кърахырт».
  • ЗауэлI фащэхэр ящыгъыу, Налшык къалэм и клиникэ сымаджэщ №1-м и лэжьакIуэхэм я бынхэр Хэку зауэшхуэм теухуа усэхэм къеджащ, балигъхэм я нэпсхэр кърагъакIуэу.
  • ЗэIущIэ нэужьым гупыр лъагъунлъагъу щыIащ зауэм и ветеранхэу, сымаджэщым куэдрэ щылэжьахэу Лопатькэ Александрэ, Падалкэ Валентинэ, Коневэ Еленэ сымэ я деж.
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.