ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Фэ фхузэфIэкIар тщыгъупщэнукъым

2017-05-13

  • Хэку зауэшхуэм и гугъуехьхэр зыгъэва нэхъыжьыфIхэм зымащIэкIэ нэхъ мыхъуми уегуэпэныр, абыхэм дэрэжэгъуэ ептыныр уасэ зимыIэщ. ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр щагъэлъапIэм хиубыдэу Дыджэш Лидэ зи унафэщI ЦIыхубзхэм я Налшык советымрэ къалащхьэм и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэмрэ щыхьэрым дэт сабий макъамэ школ №2-м зэIущIэ гуапэ щрагъэкIуэкIащ.
  •  
  • ЦIыхубзхэм я советым хэтхэм, КъБкъУ-м и медицинэ колледжым и студентхэм, къалэм и курыт еджапIэ №12-м и сабий сад №5-м и гъэсэн цIыкIухэм хьэщIэ лъапIэхэр гуапэу кърагъэблагъэщ, гвардейскэ лентIхэр, саугъэтхэр хуагуэшри, пэш хуитым щрагъэтIысэкIащ.
  • - ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр дэтхэнэм и дежкIи лъапIэщ, нэгъуэщI къэрал политикхэм абы и мыхьэнэр ирагъэлъахъшэхыну яужь иту зыгуэрхэр жаIэми. Нобэрей ди хуитыныгъэмрэ мамырыгъэмрэ я псэ емыблэжу къытхуэзызэужа ди нэхъыжьыфIхэм фIыщIэ, пщIэ лей яхуэфащэщ. Зауэ лыгъэм и илъэсхэм пхыкIа, лэжьыгъэшхуэ зи фэм дэзыгъэхуа нэхъыжьыфIхэр ди щIалэгъуалэм фращапхъэщ. Сыт хуэдэ гугъуехьми фыкъызэфIимыгъащIэу фыкъэгъуэгурыкIуащи, адэкIи узыншэу, гупсэхугъуэ вгъуэту куэдрэ фытхуэпсэуну си гуапэщ. Ди мамымырыгъэм, Хэкум и хуитыныгъэм зи псэр щIэзытахэр дэ зэи тщыгъупщэнукъым, – захуигъэзащ Iуэхугъуэ гуапэм кърагъэблэгъахэм Дыджэш Лидэ.
  • ЦIыхубзхэм я Налшык советымрэ къалащхьэм и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэмрэ я гуащэм фIыщIэ яхуищIащ, махуэшхуэ зэхыхьэр щекIуэкI еджапIэм и унафэщI Османовэ Марьянэ, къыхалъхьэ жэрдэмхэр сыт щыгъуи къадэзыIыгъ, Iуэхугъуэхэр ирагъэкIуэкIынымкIэ закъыщIэзыгъакъуэ СКГИИ-м и колледжым и егъэджакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ артисткэ Таукеновэ Галинэ, «РКК» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Анчековэ Лидие, «Чистюля» тыкуэным и гуащэ Шаховэ Екатеринэ, ЦIыхубзхэм я советым хэтхэу Азычэ Лидие, Елдар Риммэ сымэ.
  • Къызэхуэсахэм я гукъэкIыжхэмкIэ ядэгуэшащ Хэку зауэшхуэм и ветеран Куманин Павел, а зэман хьэлъэм лэжьа Половининэ Верэ сымэ.
  • Махуэшхуэ зэIущIэм кърагъэблэгъахэм я гукъыдэжыр къаIэтащ Таукеновэ Галинэ и студентхэм ягъэхьэзыра концертымкIэ.
  •  
  • УАРДЭ Жантинэ.