ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мамырыгъэм къыхуезыджэщ пхъэм къыхэщIыкIа танкыр

2017-05-13

  • Къэбэрдей-Балъкъэр автомобиль-гъуэгу колледжым и пщIантIэм накъыгъэм и 5-м щекIуэкIа пэкIур ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ щрикъум траухуат.
  •  
  • Зэхыхьэм хэтащ а еджапIэм щIэс ныбжьыщIэхэр, абыхэм я гъэсакIуэхэр, я адэ-анэхэр, дзэм къулыкъу илъэс куэдкIэ щезыхьэкIа нэхъыжьыфIхэр, нэгъуэщIхэри.
  • ЗэщIэпщIыпщIэу дыгъэпсым «игъэпскI» пщIантIэ гъэщIэрэщIам щызэрихьэлIа цIыхухэр зы Iуэхугъуэшхуэ гуэр щхьэкIэ зэрызэхуэсар нэщхъыфIагъэрэ гушхуагъэрэ къызэ-рыщ я нэгу зэлъыIухахэмкIэ къапщIэрт.
  • ТекIуэныгъэ Иным ирырагъэхьэлIа пэкIум щыIуа усэхэм, уэрэдхэм, щыжаIа хъуэхъу дахэхэм хьэщIэхэмрэ «бысымхэмрэ» я гукъыдэжым нэхъри закъригъэIэтащ, щIызэхуэса щхьэусыгъуэм и инагъыр зыхрагъэщIащ.
  • Зэхыхьэм къекIуэлIахэм псом нэхърэ нэхъ щIэщыгъуэ ящыхъуари ягъэщIэгъуари колледжым щеджэ ныбжьыщIэхэм пхъэ защIэкIэ зэкIэраIулIа, танк теплъэ зиIэ ухуэныгъэ телъыджэрат.
  • - Мыр зыщIари, нобэрей пэкIум нэхъыбэу къетшэлIари 1-нэ курсым щеджэхэращ. Дэ дыхущIэкъуащ а цIыкIухэм зауэм и хуэмэбжьымэхэр нэхъ зэрызахедгъэщIэным, апхуэдэ гуауэ дяпэкIэ къэдгъэхъу зэрымыхъунум ахэр зэредгъэгупсысыным. Зэрытлъагъущи, абыхэм ящыщ куэдым а адэшхуэхэм я адэжхэм, зауэм щыIахэм, хэкIуэдахэм, я сурэтхэр яIыгъщ, – жиIащ Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэ нэхъыщхьэ, егъэджакIуэ Бузд Оксанэ.
  • Зэхыхьэр къызэзыгъэпэщахэм, езыгъэкIуэкIахэм хъуэхъу псалъэкIэ зыхуагъэзащ дзэм къыхэкIыжа, полковник Романенкэ Борис, Афганистаным щызэуахэм яхэта Абэнокъуэ Владислав сымэ, нэгъуэщIхэми.
  •  
  • КЪУМАХУЭ Аслъэн.