ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГукъыдэжкIэ гъэнщIат

2017-05-12

 • ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ щрикъу махуэшхуэм теухуа дауэдапщэхэм хэтащ КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и лэжьакIуэхэри.
 •  
 • Хабзэ зэрыхъуауэ, ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм щыпежьащ  Хэку зауэшхуэм зи псэр щызыта, я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда хабзэхъумэхэм я фэеплъым деж, Налшык къалэм Милицэм и сквер цIэр зезыхьэ жыг хадэм итым.
 • Хэку зауэшхуэр ТекIуэныгъэ ИнкIэ зэриухрэ илъэс 72-рэ зэрырикъум теухуа махуэшхуэ пэкIум хэтащ республикэм и МВД-м и унафэщIхэр, къарузехьэ IэнатIэхэм я Iэтащхьэхэр, ветеранхэр, Хэку зауэшхуэм хэтахэмрэ а зэманым лэжьахэмрэ.
 • - ТекIуэныгъэм и махуэр дэ тщыщ дэтхэнэм дежкIи хъуащ ди къэ-          ралыр зэрылъэщым и дамыгъэ, советыдзэмрэ цIыхухэмрэ я лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ я щапхъэу ар зэрызыхэтщIэр. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я иджырей лэжьакIуэхэм пащэ ди нэхъыжьыфIхэм я щапхъэм, ди республикэм хабзэр щагъэзэщIэныр къыщызэрагъэпэщ, щIэпхъаджагъэмрэ террорымрэ пэщIэтщ, – къыхигъэщащ КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь къызэхуэсахэм защыхуигъазэм.
 • Министрым къыхилъхьэри, къызэхуэсахэр дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ зауэм хэкIуэдахэм.
 • Совет къэралышхуэм и цIыху мелуанхэр зыщIэбэна ТекIуэныгъэ  Иным и мыхьэнэр зыхуэдэм, къэкIуэнур зей щIэблэр хэкупсэу къэгъэтэджыным гулъытэ зэрыхуэщIыпхъэм къытеувыIащ КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и IэнатIэхэмрэ къэрал кIуэцIыдзэхэмрэ я ветеранхэм я советым и унафэщI, лэжьапIэ Iумытыж, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Думай Борисрэ министерствэм и ветеран, полковник Марченкэ Сергейрэ.
 • КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ  Жылагъуэ советым хэт Мэкъушэ  Руслан ди лъахэр бийм щызыхъума нэхъыжьхэм фIыщIэ яхуищIащ.
 • Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэри, пэкIум хэтахэм яунэтIащ ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм икIи, адрейхэми хуэдэу, удз гъэгъахэр «ЩIыхьым и МафIэ мыужьых» фэеплъым деж щагъэтIылъащ.
 • Хабзэхъумэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр хэтащ  «Полк уахътыншэм». 
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.