ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 72-рэ щрикъум ирихьэлIэу Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег и хъуэхъу

2017-05-11

 •  Ветеран лъапIэхэ!
 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым ис цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ!
 • Ар зэманым, гъунапкъэхэм, политикэ зэныкъуэкъухэм къримыубыдэ махуэшхуэщ.
 • Зауэм и илъэсхэм сыт хуэдизкIэ япэIэщIэ дымыхъуми, а лъэхъэнэр цIыхубэм я дежкIэ къэнэнущ фронтым Iутахэмрэ къэрал абрагъуэм и тылым щылэжьахэмрэ я хахуагъэм, лIыгъэм, ерыщагъым, псэемыблэж егугъуныгъэм я щапхъэу.
 • Зэгуэр щыIа хэкушхуэм ис лъэпкъхэр зэпызыгъэщхьэхукI сыт хуэдэ къэрал гъунапкъэхэр ямыукъуэдийми, псоми дызэщIыгъуу къэтхьа ТекIуэныгъэм и фэеплъым дэ дызэкъуигъэувэнущ зи гъащIэми къаруми емыблэжу бэнэныгъэ ткIий езыгъэкIуэкIахэм дазэрыригушхуэмрэ абыхэм яхуэтщI фIыщIэмрэ.
 •  ИкIи дуней псом щытепщэу щытыну щIэхъуэпсхэм мамырыгъэр къытхуахьын папщIэ зи гъащIэр зытахэм я фэеплъ нэхур ягъэпудыну дапхуэдизкIэ хущIэмыкъуми, а псоми зыри къикIынукъым, сыту жыпIэмэ, тхыдэм и дерсхэр къызыгурымыIуахэм къытрагъэзэжурэ щыуагъэхэр ялэжьу къыщIэкIынущ.
 •  Ди дежкIэ тхыдэм и дерсыр зытеухуар Хэкур фIыуэ лъагъунырщ, сыт хуэдэ гугъуехьхэри гъэунэхуныгъэхэри къызэднэкIын папщIэ быдэу узэкъуэтын зэрыхуейрщ. Апхуэдэу щыщыткIэ, Урысейм фIыгъуэ иIэн папщIэ ди зэкъуэтыныгъэр нэхъри дгъэбыдэнщ!
 •  Ветеран лъапIэхэ!
 •  Си щхьэр лъахъшэу фхузогъэщхъ икIи фIыщIэ ин фхузощI гъащIэр текIуэн папщIэ лIыгъэшхуэ зэрызефхьам къыхэкIыу. Узыншагъэрэ насыпрэ фиIэну!
 • Кавказ Ищхъэрэм ис псоми мамырыгъэ, фIыгъуэ, ефIэкIуэныгъэ яIэну сохъуэхъу.
 •  
 • ПщIэ  къыфхуэзыщI,
 • Белавенцев  Олег.