ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ зэрырикъур щагъэлъапIэ махуэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. удз гъэгъахэр трилъхьащ Налшык къалэм щыIэ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхыж» мемориалым

2017-05-11

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэр илъэс 72-рэ зэрырикъур. ГуфIэгъуэ Iуэхухэр щызэхаублащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхыж» мемориалым, Совет союзым и ЛIыхъужьхэм, ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зиIэхэм я фэеплъу Налшык дэтхэм я деж.
  • Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъыр ягъэлъэпIэн папщIэ зэхыхьэм зыкърагъэхьэлIат республикэм щыпсэухэм ящыщ цIыху минхэм. Къызэхуэсахэр хэкIуэдахэм яхуэщыгъуа нэужь КъБР-м и къэрал властым и органхэм я унафэщIхэм, ветеранхэм, тылым щылэжьахэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм, студентхэм, курыт еджапIэхэм щIэсхэм ящIыгъуу фэеплъхэм удз гъэгъахэр трилъхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.
  • Сыхьэт 11-м деж Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зэрихьэу Налшык, зауэлI щIыхьым и къалэм, щыIэ утым къыщежьэри, уэрам нэхъыщхьэм ирикIуащ «Полк уахътыншэ» урысейпсо зэщIэхъееныгъэм кърихьэлIа цIыху минхэр.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.