ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-04-20

 •  Патрушев Н. П., УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е. сымэ щIыналъэм и Iэтащхьэхэр, федеральнэ министерствэхэм, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лэжьакIуэхэр кърихьэлIэу Ставрополь къалэм щытепсэлъыхьащ терроризмэмрэ диным пыщIа экстремизмэмрэ зэрапэщIэтыну щIыкIэм теухуа Iуэхухэм.
 •  
 • ЗэIущIэм щаубзыхуащ Кавказ Ищхъэрэм щыпсэухэм я деж диным къемызэгъ Iуэху еплъыкIэ егъэлеяхэм зыщемыгъэубгъуным, лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэным хуэгъэпса лэжьыгъэхэр щIэгъэхуэбжьэным, хамэ къэралхэм щыIэ террорист зэгухьэныгъэхэм ди щIыпIэм щыпсэухэр зыхемыгъэшэным, терроризмэм къишэ мыгъуагъэхэр цIыхухэм ягурыгъэIуэным, щIалэгъуалэр щIэпхъаджагъэм и гъуэгум хуэзышэ щытыкIэхэр къэмыгъэхъуным хуэунэтIауэ адэкIи зэфIэгъэкIыпхъэхэр. Егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм, нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIыу ди деж лэжьакIуэ къэкIуахэм я деж, уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэхэм терроризмэм и идеологиер щыхэзыпщэну, а хабзэхэр щыпхызыгъэкIыну хэтхэр наIуэ къэщIыным теухуауэ къэув зи чэзу къалэнхэми я гугъу ящIащ.
 • Зэхуэсым зыщыхэплъа етIуанэ Iуэхуу щытащ Урысейм Наркотикым пэщIэтынымкIэ и Стратегиеу 2020 гъэм нэсыху тещIыхьар зэрагъэзащIэ щIыкIэр.
 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм, медицинэ щхьэусыгъуэкIэ мыхъуу, афияныр, псантхуэр зэтезыху хущхъуэгъуэхэр, синтетикэ наркотикхэр цIыхухэм, абыхэм балигъыпIэ имыувахэри яхэту, иджыри куэду зэрызыщрахьэлIэр къыхагъэщащ.
 • Афияным пэщIэтыным хуэгъэпса программэхэу щIыналъэхэм къыщащтахэр гъэзэщIэнымкIэ Iэмал нэхъыфIу щыIэхэр къэгъэсэбэпыным, абы дишэхахэр, ар зэхьэлIэн зэрыщIадзэу, наIуэ къэщIынымкIэ щыIэ Iэмал нэхъыфIхэр къыщыгъэлъэгъуа чэнджэщхэри къыхалъхьащ.
 • Синтетикэ наркотикхэмрэ героинымрэ Урысейм и щIыналъэхэм къэзышэ бзаджащIэ гупхэм я Iуэхур къызэпыудыным, апхуэдэ щIэпхъаджагъэу ялэжьыр гъэмэщIэным хуэгъэза лэжьыгъэр щIэгъэхуэбжьэным хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ шынагъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ IуэхущIапIэхэмрэ гулъытэ хэха зэрыхуащIыпхъэми къытеувыIащ.
 • Афияным ебэныным хуэгъэза къэрал политикэр щагъэзащIэкIэ, IэнатIэхэр нэхъри быдэу зэпыщIауэ лэжьэн зэрыхуейри къыхагъэщхьэхукIащ.
 • ЗэIущIэм хэтащ икIи абы къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.
 •  
 • УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и пресс-IуэхущIапIэ,
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
 •