ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗыгъэпсэхуакIуэхэм къахэхъуэ зэпытщ

2017-04-20

  • «Архъыз» турист-рекреацэ комплексыр, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием хыхьэр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми мэлажьэ. Иджыблагъэ абы щекIуэкIа зэIущIэм къыщапщытэжащ 2016 – 2017 гъэхэм я бгы-лыжэ лъэхъэнэм кърикIуахэр.
  •  
  • КъэпщытакIуэхэм къызэрабжамкIэ, курортым екIуалIэ зыгъэпсэхуакIуэхэм я бжыгъэм иужьрей илъэсхэм хэхъуэ зэпытщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, «Архъыз» комплексым егъэщIылIа хьэщIэщхэм 2014 – 2015 гъэхэм я щIымахуэм зыщызыгъэпсэхуахэм я бжыгъэр процент 25-кIэ нэхъыбэщ абы и пэ ита бгы-лыжэ лъэхъэнэм туристу кIуам нэхърэ. 2015 – 2016 гъэхэм къарикIуам уриплъэжмэ, мы щIыпIэм нэгузыужьакIуэ кIуа туристхэм я бжыгъэр абы и пэ ита лъэхъэнэм елъытауэ процент 30-кIэ нэхъыбэщ.
  • ЗэIущIэм щIэсахэм блэкIа щIымахуэм и гугъу щащIым, «Архъыз» комплексым зыщызыгъэпсэхуну кIуахэм я бжыгъэр нэхъыбэж зэрыхъуар къыхагъэщащ. Ипэ ита лъэхъэнэм яIам елъытауэ, ар процент 47-кIэ нэхъыбэщ икIи туристхэм псори зэхэту я бжыгъэр цIыху мини 170-м щхьэдэхащ.
  • - Къыхэгъэщыпхъэщ «Архъыз» турист-рекреацэ комплексыр къыщызэIутхагъащIэ илъэсми зыгъэпсэхуакIуэ куэд ди деж къызэрыкIуар – абыхэм я бжыгъэр мин 30-м нэсауэ щытащ. БлэкIа бгы-лыжэ лъэхъэнэм ди деж къекIуэлIа туристхэм я бжыгъэр мини 170-м зэрынэблэгъар жытIам щIыдгъужмэ, дэркIэ нэрылъагъущ лэжьэн зэрыщIэддзэрэ ди деж зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэм хуэди 6-кIэ зэрыхэхъуар. Абы щыгъуэми дэ къэтлъыта-къым курортым къегъэщIылIа пщIантIэми, абы и Iэгъуэблагъэми арыххэу зыщаплъыхьыну къекIуалIэхэм я бжыгъэр. Дэ къэтпщытэр щIымахуэ лъэхъэнэм ди кIапсэ гъуэгухэр къэзыгъэсэбэпхэращ, – къыхигъэщащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и Iэтащхьэм техникэ Iэмэпсымэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ и къуэдзэ Губа Максим.
  • Къэпсэлъам зэрыжиIамкIэ, блэкIа бгы-лыжэ лъэхъэнэм «Архъыз» турист-рекреацэ комплексым зыщызыгъэпсэхуну кIуахэм я процент 65-р а курортым абы ипэкIэ щыIахэращ.
  • - «Архъыз» комплексыр фIы и лъэныкъуэкIэ къэзыцIыхуахэм нэмыщI, курортым зэи щымыIахэри къызэретшэлIэ- ным дыхущIокъу. Ар зэдгъэхъулIэн папщIэ, гъэ къэси хуэдэу, дызыхыхьа илъэсми мы комплексым бгы-лыжэ инфраструктурэм щыхэдгъэхъуэнущ, и зэфIэкIми зедгъэужьынущ. 2017 – 2018 гъэхэм я бгы-лыжэ лъэхъэнэм хьэщIэщхэм зэуэ цIыху 880-рэ щIэхуэнущ. Шэч къытетхьэркъым едгъэкIуэкI лэжьыгъэхэм ди деж къакIуэхэм я бжыгъэр нэхъыбэж зэращIынум, – дыщIигъужащ и псалъэм Губа Максим.
  • Бгы-лыжэ лъэхъэнэр зэриухам къыхэкIыу, «Архъыз» турист-рекреацэ комплексым кIапсэ гъуэгухэр къыщызэтрагъэувыIащ икIи ахэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр ирагъэкIуэкIын щыщIадзащ. Абы иужькIэ, ахэр гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэми къагъэсэбэпын хуэдэу ирагъэжьэжынущ.
  • ХЬЭТЫКЪУЭ ЩауапцIэ.