ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТхакIуэ цIэрыIуэм и творчествэм теухуауэ

2017-04-20

  • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Искандер Фазиль и творчествэм теухуа пшыхь.
  •  
  • Ар къызэрагъэпэщащ еджапIэ нэхъыщхьэм щIалэгъуалэ политикэмкIэ и управленэм и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист Думэныщ Iэулэдин, «КъБР-м и щIэгъэкъуэн» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Къылшыкъуэ Альберт, режиссурэмкIэ, киномрэ телевиденэмкIэ кафедрэм и доцент ХъуэкIуэн Мурат, апхуэдэу КъБКъУ-м Адыгэ щэнхабзэмкIэ и центрым и лэжьакIуэхэм.
  • ХъуэкIуэным къызэрыхигъэщамкIэ, дунейпсо классикэм, урысей, лъэпкъ литературэхэм щIалэгъуалэр нобэ щIагъуэу щыгъуазэкъым. «Тхылъ нэхъыбэу еджэр ар я IэщIагъэкIэ къэзыгъэсэбэпыну студентхэрщ. Абы къыхэкIыу, щэнхабзэм хэтшэкIэрэ, тхакIуэ цIэрыIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм щIалэгъуалэр дедгъэхьэхыну ди мурадщ. Мы Iуэхугъуэр зытеухуари аращ, – жиIащ Мурат. – Ар студентхэм къыддаIыгъыну икIи апхуэдэ зэхуэсхэм дяпэкIи пытщэну дыщогугъ. Абхъаз тхакIуэ Искандер Фазиль пэублэу ауэ сытми къыхэтхакъым. Ар псалъэм и къэгъэщIакIуэ нэсщ. Абы и творчествэ щIэиным и мыхьэнэр къэлъытэгъуейщ».
  • Студентхэм, егъэджакIуэхэм, КъБКъУ-м и ЕджапIэ академие цIыкIум щIэсхэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ Къэбэрдей, Урыс къэрал драмэ театрхэм я актёрхэу УФ-м щIыхь зиIэ и артист Шыбзыхъуэ Басир, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Тхьэщыгъуей Жаннэ, артистхэу МафIэдз Заирэ, Iусейн Олег сымэ. Абыхэм ягъэзэщIащ Искандер Фазиль и IэдакъэщIэкI «Моцарт и Сальери», «Кролики и удавы», «Харлампо и Деспина» жыхуиIэхэм, нэгъуэщIхэми щыщ пычыгъуэхэр.
  • Зэхуэсахэм артистхэм Iэгуауэшхуэ хуаIэтащ. Экономикэмрэ финансхэмкIэ институтым и унафэщI ГъукIэпщокъуэ Мурат абхъаз тхакIуэм и творчествэм зэреплъ щIыкIэр къиIуэтащ: «Абхъазыр егъэлеяуэ фIыуэ зылъагъухэм сэ сащыщщ. Къапщтэмэ, дэ дызылъэпкъщ. Лъэпкъ лъагъумыхъуныгъэм хуэхейуэ, и пщIэр лъагэу иIэту абы хузэфIэкIащ Абхъазым тепсэлъыхьын. Абы деж дыщеджапхъэщ». ЕгъэджакIуэм хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ Искандер Фазиль и философиер иджыри зэ ягу къызэрагъэкIыжам папщIэ.
  •  
  • ЖЫЛОКЪУЭ Люсаннэ.